HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 51

JPEG (Deze pagina), 498.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l
al
1
al
45
l . .
llg tlü llll2lO6)‘GIl(lC lïlügl dos Vorsten 0Ull()])0l°lál,Cl` (lüll 00ll g0W01`(l0l1
ii- De Koning zoude, zelfs zoo hij (`t geen God verhoedel) het
al . .
lg bestaande regt wilde aantasten en omverwerpen, de zekerheid
­S hebben, altijd over genoegzame geldmiddelen tot uitvoering zijner
7 3 plannen te kunnen beschikken. Alsdan zal de regering, » ge-
J
; , trouw aan het Monarchaal be insel " zonder twïfel zoo als de
7 V 1 7
;- llCCI` GROEN ll00pl,, >> CGH WCIlSCl”lClljl{ BH LlIlZl7‘Z,(l(L7I?, ooerwigl
je op de gansche natie verkrijgen/’ (Bgïdr. pag. 82).
;g Vermits echter onze vaderen goed en bloed gespild en tot
H i` het einde toe tegen zoodanig » overwigt" gestreden hebben, en
- het niet aan te nemen is, dat ons volk alle veerkracht zou
g __ hebben verloren, ineen ik niet te mogen onderstellen, dat de
, pogingen van den heer enoiau en zijner partij,
1 » om, ter liefcle eener lserluleer, gesteund door absoluut
{ g8Z(Lg, CGIZGIL l06$l(lILCl [B Süllëppëll, ’LU(l(l7`l)L (l€ llllllë lil- j`
­ wemlig door vercleeliug en 'll)€(l87’Z,l7(lSCll6ll uotgyoer kreeft-
; teloos eu lol legeuslurul legen willekeur eu ouregl 0ul»e·­ i
L lswuum zoude z,g)'u,” i
t (il ooit zullen gelukken.
l i
2
lzä ‘
l
-
l
i
i
l l
V ! l ..............aa­-·~~ ·· r «ï=gç*·""‘ "` ‘’’`’ ^ ‘"··· ~~·’· ·