HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 50

JPEG (Deze pagina), 683.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

‘ al
‘ l l
` 44
i
· l
, niots gomakkolijkor dan hot rocht zoo hoog op tr vocron als
i man zalf vorlangdo. Zalk oon voorstol nu was al to zoor naar
rrmrs hart, om or niot gaat in tootostommon."
Mon ziot, do hoor ononn loort gaarno, zoo do loorinoostors
j maar niot liboraal zijn. Wij kunnon hot hom toogovon, dat,
l op do door hom voorgostoldo wijzo, » hot gozag dos Konings,
in don goost oonor xvnzmniamn lllonwc/rio" zou wordon » bovos-
F tigd." (Zio Bgrir. t. a. p.) jj.
F muis II dacht zondor twüfol liotzolfdo aangaando » don goost
i oonor wnzmlvmicn M0nnrchio." En do Dnitsoho » vriondon” van
, don hoor ononn, do Pruissischo antirovolutionairs, wior donk- ii
booldon on voorhoold hij gotrouvv volgt, on bij wio allo dio
l voorstollon van vortogonwoordiging van Provinciën, Corporation,
i , ` Gildowozon, vaststolling dor bolastingon on goldmiddolon voor oon
aantal jaron, onz., in oxtonso to vinrlon zijn, zijn or workolijk
{jbl in goslaagd, oono dorgolüko bopaling in do Pruissischo Con-
3 l stitutio to doon opnomon. Hot zijn dus, zoo als blijkt, sloohts
lastoraars, dio » do vriondon" van hoimolijko zucht naar hot
g, ahsolutismus vordonkon! Do hoor Fmnn hoolt in zijn » niot
. wolwillond," maar niottomin voortrollolijh gosohrilt, op bl. 79 &
· volg., do » onboloofdl1oid" gohad zich ondor clio kwaadsprokors
to soharon niot alloon, maar zijno » jougdigo" mooning (zio don
i ; Nederlander) zolfs mot bowijzon to stavon.
· 3 , Do nadonkondo lozor zal nu don toestand, dion do antirovo- ,4
jj lutionaiio partij aan don Koning on aan do Staton-gonoraal bo-
v roidon wil, oonigzins kunnon ovorzion. Torwijl do goznmoaigj/ro jj
K ju oofoning dor wolgcvomic niagt aan schior onovorkomolijko bo-
jl zwaron to grondo zoudo gaan, on oindigon mot, par la foroo
dos ohosos, don niagtigston alleen toc to vallon, ­~ waro
j _" - l
5 (1) Niot onaardig zogt Dr. Jozvcnntonr t. a. p., pag. 6*1, dat » do
l1GCl` GROEN '00l` (lC Ol‘g2llllS{ll;lC Välll Llüll t0g'9H\*00l`(llgGll Sl.2l2`ll.SV0l`fl'l l`l€E
at nog naar hot voorlodono wondt, on daardoor in dc novolon dos voortijds
jj ·(3l'(l\'2l{lll,, till] oorst illlll llCll V()(3[ l`l0S ll`0UI)S Villl KAREL V l1Cl`llgg`GVOll(.lC|l
án wortlcii." {
K ` l
i il
' Y
'i, i,
t
t l a .