HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 49

JPEG (Deze pagina), 654.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

43
g Staton-gonoraal onafhanlaolijk to doon zijn; tovons groot
_ i genoeg om to vorhoodon, dat or niot tclkons, bij do aan-
- Q nadoring der tiezyarige begrooting gclogonhoid zij, om,
g als ’t warc hot aanzijn van don staat in discussio, cn hot
_ land-door factiozucht in onrust on vorwarring to brcngon."
c (Bgdr. pag. 400 on volgg.)
p Ik schrijf do gohoolo plaats at`, om zijno zorg voor hot haan-
- jg ticolo dor Staatshuishouding to doon waardooron (1). llct dcnkhoold
- l is cchtor niot niouw; zolfs hior to landc niot. Hot is oonvoudig
­ ovorgonomcn van twoo ton onzont nog al bokondc antirovolutio­
, nairs, namolijk van Koning Fiurs Il on zünon voldhoor Azvix.
g Ilot lag ton grondslag aan do modo vrij bokondo hofling van
don tienden on twintigszfen penning.
; Mon hooro wat Ao. BORGNET, in zijn ook door antircvolution-
I T, airs gcprozcn work, de Nederlanden onder Koning murs Il, {
. vcrt. door D'. van vLorEiv, pag. 66 on volg., daarvan zogt.
» Hot hoofddool van dit bolastingstolsol was hot daarstollon
i dor koniuklijko onvorantwoordolijkhoid. Rocds had do dwin- ‘
[ goland dc rochtsmaoht aan zich gotrokkon; ~­- tot dusvor ochtor
bloof or don gowostolijkon staton, in hot afslaan van don go-
, vraagdon goldolijkou bijstand oon middol ovor, om hot bowind 1
tot do gomatigdhoid torug tc brcngon, waaraan hot vaarwol
had gozcgd. Hot was een waarborg, dio or tcgon volo op-
woog, on mot wolks vcrlios do macht dos vorston gohool on- 1
hoporkt word/’ j
» Dit nu was hot juist, wat zich do hortog van ALVA voorstoldo.
Daar hot hcin hovonal to doon was om hot boginsol, hochtto hij i
or vool mindor aan om zich grooto sominon, als bcdo, tc zion
toostaan, dan wol oon zokcr zoovoolsto, hoo goring dan ook, als
V. voortdarondo bclasting to vorkrijgon; zoo als hij aan zijn mocstor
sohroof, was or, zoo hot donkboold cons ingang govondon had,
(l) In vorliand mot do artt. in do Ned. God. I, nis. 20, 21, E2? ‘
(l8.°29l; rn ­­ rnot don lickondcn Staat D.
i
i
'
E
` ·­­­­·­­­­­­­­·­­· ·~··r " ‘ o r '