HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 48

JPEG (Deze pagina), 681.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

42 .
.1 . llet gezag des Konings, als hoofd eener Staatskerkpartij, zoude
in se/zgn aanwas bekomen hebben Maar het zoude, dunkt mii, K
spoedig blijken, dat dit Koninklijk gezag, zoo geene andere be-
palingen daaraan kracht verleenden, wel verre van vermeerdering
l te hebben ondervonden, groote vermindering had ondergaan.
Tegenover eene Kamer, door hare lastbrieven gebonden, ware
' de Kroon volstrekt magteloos, want alsdan heeft de Kamer
i zelve niet de minste zelfstandigheid meer. llet gemeen over-
l leg zoude ontaarden in eindelooze onder/zandelingen met Pro- l
vinciale deputatiën, van deze met meer of min handelbare last-
p :_ gevers, en aldus in inlinitum. llet valt niet moeijelijk in te zien ,
dat noel1 het gezag, noch de waardigheid der Kroon bij deze
‘ aanrakingen en botsingen onverlet zoude blüven.
ill Deheer euonn schijnt dit in te zien. llü wil daarom de
dd` Koninklijke magt versterken, en aan het gevaar onttrekken van
de speelbal te worden van duizenderlei kuiperüen en zamenspan­ lg
l ningen. Wat heeft hij ten dien einde bedacht‘?
Vooreerst wenscht hij, alle benoemingen voor de Regterlijke
i magt, ook die voor den lloogen Raad, opgedragen te zien aan
de Kroon. (Bgdr. pag. 100). l
Hoewel deze verandering in het bestaande regt den i11vloed den
Kroon maar weinig zoude vermeerderen, ware zij echter een ge-
Y _ voelige greep in de regten der Staten-generaal (l).
f , Van oneindig meer belang is eene tweede verandering. Deheer
M ouonïv is geen vriend van een jaarlijksch onderzoek der begroeting.
i , llü maakt geen bezwaar tegen tienjarige budgetten. Verre van
ll daar; hij ziet zell`s tegen deze op en wil daarom:
° » vaststelling van eenige blgeende staats­inkomsten, wier
leeding ook niet om de [ien jaren zou behoeven te worden
geautoriseerd een doorloopeud budget van ontvangsten, l
l genoeg beperkt om de regering in dit opzigt niet van de
’l (1) Zie de opmerking van ltr. 1·‘muN, het .-/lntir. Staalxregt, pag.
®» S4 en 85.
V
Ji
`
.
I
l
,» l t
ä, l 5