HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 47

JPEG (Deze pagina), 632.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

·***:‘--maw-.;,<··`­ ., ,,m,.,,,_,,.,, ,.,,,,_ _,,e,, ,,,xW,r,,,, W ermee e Y . - __


fl
. ai .
er onderstellen kan, dat de vertegenwoordigers ter eerste en tweede
‘e- f, Kamer verschillende lastbrieven zouden bekomen, wordt eene
en ` herhaling van deze!/de zoogenaamde beraadslaging, met ltetzeljile
ir- resultaat als ter tweede Kamer, eenigzins overbodig. Tenzij
er welligt de eerste Kamer eene vertegenwoordiging van de lïidder-
nt schappen zoude moeten worden, hetgeen men bijna uit eenige
‘> ..
èn 'j woorden van den heer enonn zoude moeten opmaken (ügrlr.
ii- bl. 103). In dat geval zouden wij aan de eerste Kamer geen
in lang leven durven voorspellen.
J- ,.
a- ii
Wanneer aldus de natie weder in Gzldeit zal zijn verdeeld,
tij en elk individu, volgens het ideaal van een Duitschen anti-revolu-
“­ tionair, den schrijver der » Brie/e über Smrtts/mitst,"~ot` Gilde-
ll · .. .. ,
, broeder, of landlooper zijn zal: -­- wanneer de afzonderlijke r
belangen hunne scherpe zijden tegen elkander gekeerd, en jj
.- in gemeentelijke, provinciale en staatsvertegenwoordiging be-
i . . .
>t vestigd zullen hebben: - dan, maar dan alleen, zal de poli- ‘
tische inrigting des lands naar het hart der antirevolutionairs
it zijn (1).
- F. Genoe¤‘eli'k vooruitzigt van tweedrat twist hoieloozc ver- i
j D D 7 1 j
' ,; warring - en magtelooslieid! Z
l` E _ _ i
jh .ï Men zal vragen: hoedamg moet uit deze doos van Pandora de
~ «j verhouding der alsdan waarschijnlijk eentge Kamer der Staten- r
zi di generaal te enover den Koning den beschermer der Staatskerk, i
j a a> j
¥ 3) te voorschijn komen?
t j
1. lj _' ”"" _`"’ ’
­ (1) Er wordt niet genoeg op gelet, dat de anti-revolutionaire leer eene
i over rikkelin van het gevoel van eiqenliefde en eigenliaat be unsti«>·t,
pj, ll g e e g a
t ll welke zeker oi de zeden niet unstitr werken kan. Het ware belan ‘ri'k,
j 1 s E 2 J
> het stelsel ook uit een eedelylu oogpunt in liesrliouwing te nemen. Ik {
1 durf daarvan verrassende resultaten beloven. Men lette op Pruissen, en
‘ li de droevire uitwerkinen der nieuwe anti-revolutionaire » Gewer/»e­ord- i
. t s j
· { meng", in wederzijdsrlie afgunst en duizenderlei processen zoo duidelijk r
zigtbaar.
l
ii
vl 2
.
t
tl
i
g ey,