HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 45

JPEG (Deze pagina), 706.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

i
ij, aa ,
UP ben het zeker onmogelijk geacht, dat de voorschriften aangaande
WS het mandaat der vertegenwoordigers, welke onder Stadhouder- x
lüken en Stadhouderloozen regeringsvorm zoo oneindig veel goeds
VII tegengehouden en kwaads berokkend hebben, nog eens als po-
*13 litisch geneesmiddel zouden worden aangeprezen. » Een last,`”
ll`- zegt de heer ·r1-ioneecka, » door een provinciaal of plaatselijk
CH kiescollegie gegeven, zal steeds een provinciaal of plaatselijk
ll- karakter hebben? (Dat is het juist, wat de heer enoaiv
wenscht). » En hoe, wanneer de lastbrieven uiteen loopen, i
I, il komen tot een besluit‘?" '
EC » Dit was het groote gebrek, weshalve men in de Republiek
dc hetzij in de Staten­generaal, hetzij in de meeste Provinciale
CU staatsvergaderingen, het nooit bragt tot vertegenwoordiging
IIS der Republiek of Provincie in haar geheel, dat de afgevaar-
digden waren gebonden aan de lastgeving hunner afvaardi- ,~
gers. Een grondgebrek, daar alleen de Raad van State vrij
% van bleef."
l" Bovendien, » een lastbrief kan aan den afgevaardigde ter
lc algemeene vertegenwoordiging niet worden gegeven, zonder dat
Cl het Provinciaal of plaatselijk kiescollegie over de algemeene
lg landszaken raadpleegt en besluit. Doet het dit, dan gaat het
3- zijn wezen, de eigenaardige grenzen zijner bevoegdheid te bui-
ten. VVat blgft er voorde algemeene oertegemooorrliging overig?
IF Hare taak wordt buiten haar verrágt.°` Zie /lantee/cening op de
Ol Grondwet, I, pag. 235, 2de uitg.
I" ij Ik gis dat de roem van den heer enoan, als politisch hoofd,
nl door dit denkbeeld niet zal winnen.
l" Het middel heeft bovendien twee onvermijdelijke gevolgen. In
"B de eerste plaats zal het onmogelijk zgn, indien de afgevaardigden
ll der Staten-generaal van eenen lastbrief hunner Provincien moeten
voorzien zijn, ook de Provinciale vertegenwoordiging buiten last-
? brief te laten. Dezelfde grond moet hetzelfde gevolg hebben.
`l Wijders zal het ondoenlijk worden bevonden kiesvergaderingen,
die geene a/äonolerlgke belangen vertegenwoordigen, te belasten
ki
i
i
.2
i