HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 43

JPEG (Deze pagina), 697.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

1 · l
i i
E 1
ii i
1
i ev i
i
reel weder zal zijn opgewekt, alsdan zal natinnlijk deze gewigtige
bg' bepaling kunnen wegvallen. De heer enonx stelt dit dan ook Q
che uitdrukkelijk voor, omdat, zijns inziens, die bepaling overbodig
ijf, en ongergïncl is. (Bgklr. pag. 97i. ln liet stelsel van den
vd. voortdurenden strijd der belangen is deze bewering niet onjuist.
ld= In de plaats eener algemeene vertegenwoordiging wordt ons j
een j dan beloofd, dat wij, » in de regten der Provinciale staten,
Ju- naar de (Groeniaansehe) tijdsbelioclte ontwikkeld, spoedig den j
um? grondslag der aloude, geliefde (1) en lcraelllvolle (ll`) vertegen-
Jck P woordiging zouden leraggevonden hebben" » Door gewijzigde l
1iet inrigting van het stelsel van vertegenwoordiging" zal daaraan
» wezenlijke en regelmatige kracht" worden verleend (*1). Daarbij
rt, wordt ons echter elders, zie Ongeloef en Revelalie, pag. 81,
de met opgeheven vinger herinnerd, welke de pligten van Sten- I
ien denvergaderingon zijn en hoe zij vroeger bijeengeroepen werden: [
1ar » Als onderdanen, door den Vorst opontboden, tot gehoor-
ln zaamlieid gehouden; die niet de al/erinlnsle aanspraak hadden 1
*“» op beschikking over regeringszaken, op rleelgenoolse/lap aan ele lj
Sl wetgeving, op inlllalief of gemeen overleg. Geensztlne als een 1
la' Nationaal llgellaam; maar als Stenden, elk in zijne afzonderlijke
im bevoegdheid; zonder tot aaneenslailing en ;anz.enspanznng gewag-
95 tigd te zijn." i
ln Eene vertegenwoordiging der Provinciën zoude dus de plaats l
l‘7‘ Bij innemen der volksvertegenwoordiging. Er mag aan worden ge-
il" twijfeld, of deze nieuwe representatie bijzonder geliefd, maar
‘“· vooral of zij lcraclzlvol zouden bevonden worden.
ig' De heer erioen is echter op alles bedacht. Hij voorziet de
ng mogelijkheid, dat deze vertegenwoordiging der Provinciën zieh
door » den tuimelgeest der eeuw" zoude kunnen doen niedesle-
ld pen. Hij heeft er een voorgevoel van, dat ele kracht rler
H' werkelglrlzeicl, de onwederstaanbare stroom der tot rijpheid en j
FS magt gekomen algemeene belangen zich een weg zoude banen
(1) Z1i·./lelriezen aan 1840, pag. 138.
f i
l
l
‘ E,. .