HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 42

JPEG (Deze pagina), 676.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l ' x
[ · l
oo
3 de versolnllendo ro/hen eono horsonsehini is, en dat, zoo veel 1
te moer, het waarachtig belang van het algemeen ook het bo-
1 i lang is van elke Provincie. Waar is het, dat de oude politisohe
toestand, niet hare duizondorlei beperkingen in handel en bedrijf,
vooral op dat denkbeeld der slryklige belangen was gebouwd.
Maar even waar, dat de kundigste mannen van hunnen tijd, i
ook ten onzont, reeds voorlang het onhoudbaro van zulken
_ oorlogstoestand hadden ingezien. Ik kan mij in deze bosehou­
wing niet verdiepen, maar moet den hoor onomv op dit punt
in handen onzer staathuishoudkundigon overgeven, met verzoek ii
E hem, die, volgens eigen bekentenis, uit onkunde dwaalt, niet
E X' te hard vallen.
_ De meer en meer bloeijende toestand onzes lands levert,
dunkt mij, ook voor don kortzigtigsten l1et bewijs, dat de
QW eenheid van den Staat de bijzondere belangen der Provinciën
niet heeft gokronkt. Juist deze, en deze alleen, kan waar
{ maken, wat de hoor enorm van zijne theorie verwacht: » in
de vereeniglng, niet in de opoffering van het belang van allen,
ligt de grondslag van het algemeen bolang." (Bydr. pag. 98).
Hoe dit zij, de hoor enorm wenscht dus hel ajäonderlyh be-
l 1 slaan der Provlncien terug. Hij zegt: » de Provineien bestaan
niet door, maar voor de Grondwet. Haar regten zijn in 1795
t door den revolutionairen stroom wel overdekt, niet vornietigd."
1 1 Zij hebben » niet sleehts eigene belangen, maar eigene reg- fl
*1 len" (1). Het spreekt van zelf, dat in dit stelsel de volksver­
, _` tegonwoordiging een geheel ander karakter moet aannemen.
lt Art. 74 (vroeger 79) dor Grondwet: de Stalen-Generaal verte-
genwoardigen het geheele Nederlandsche vol/c: zal verandering
,` ’ behoeven.
Wanneer eenmaal de afzondering der Provineion tot stand
l gebragt is, en de oude antagonistiseho geest van onderlin-
W gon naijver en benijding tot genoegen der antirevolutionairs
zi llv Zie .l1/niezen ran 1810, pag. 74)
ti _
n l
1 l
) s
l, ll.