HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 40

JPEG (Deze pagina), 581.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

i ` 3
S
l
rv.
o is s T A A ’r.
l
j ë Divide et Impern.
l = t
Het is niet te ontkennen, dat door deze » stoute wending,"
l door de verlieffing der Hervormde kerk tot Staatskerk, en van
éj" den Koning tot hoofd der Staatskerkpartij, de bestaande vorm
Y') van regering in het hart wordt aangetast. De staat wordt
ç hierdoor op volstrekt tegenovergestelden grondslag gevestigd.
ix In stede van den geregelden loop en de vrije ontwikkeling
der volksdenkwijze, in stede der onbelemmerde inspanning van
. in rege gelijkstaande partijen, welke het weten, dat duurzaam
` overwigt alleen aan de meerdere mate van talent, kunde en in-
zigt toevalt, in de plaats van dezen pit en kern van ons staats-
A , bestaan, -- wordt eene onverantwoordelijke magt, eene heer-
ik schande meening geschapen, tegen welke de strijd allermoeijelijkst
en de overwinning zeer hagehelijk zijn zoude.
M Geen wonder, dat dan ook in het verdere stelsel van den
” heer enoniv alle die bepalingen moeten wegvallen, welke alleen i
dan zin en beteekenis hebben, wanneer het regt eens volks
tot vrije beweging erkend en toegestaan is; -­ ja, die zonder E
dit regt volkomen ondenkbaar en slechts noodelooze beleinmerin-
j gen zouden zijn.
JW Dit moet in bijzonderheden worden aangewezen.
( j Op het einde der vorige eeuw had » het Godverloochenend i
lt geslacht van 1795" (Bgïdr. pag. 73) ook, >· in dwazen gril," g
i tf
. l
J j
lj [ l