HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 38

JPEG (Deze pagina), 674.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

` 32 (
. Wel waardig, om onder de aandacht te worden gebragt,
A is de wgze, hoe de heer ononn alsdan de Katholieken wil te
vrede stellen. Hij oppert het plan, om » aan N0ord­Bra­
band en Limburg een afztonderlgjk bestuur te geven. Aldaar
zou, behoudens de verkregen regten der Protestantsehe ge-
meenten en der Protestanten, aan de Roomse/te Godsdienst
voorrang, evenzeer als vrgheid worden verleend/’ (Bgdr. bl. 98
verg. Adviezen van 1840 bl. 146.)
_' l1en ziet, eene nieuwe uiteenseheuring van het vaderland
valt den heer enonu niet zwaar. » Aan u Katholieken de
( heerschende kerk in het Zuiden, aan ons die in het Noorden
` des lands." Welk een aanlokkende toekomst!
Het zoude echter te bezien staan, ol` de Katholieken en
ti, i Protestanten in Noord­Braband en Limburg zich op die wijze
jg als pays perda zouden willen doen op- en afsluiten. En dan
de Katholieken in het Noorden van het land? Zullen deze
9; voorrang nu vrgheid te gelük missen? Of zullen zij allen
[ naar Noord-Braband en Limburg moeten verhuizen? Het voor-
stel is eene eigenaardige omkeering van het » eompelle intrare/’
Zullen de afgevaardigden der beide Zuidelijke provinciëen alsdan
1 nog ter staatsvergadering mogen verschijnen? Het wordt ver-
zwegen. Denkelijk niet, daar het doel, dat beoogd wordt, als-
dan niet bereikt zoude worden.
( g' Mogten de Katholieken in dit voor hen zoo vleijende voor-
. ·»‘‘ Q stel niet treden, alsdan zoude, volgens den schrüver, « de on-
ij afhankelijkheid (van Noord-Braband en Limburg) inderdaad, ten
il al gevolge eener reactie, die niet onvnogelgït is, verloren kunnen
gaan" (Bgïdr. t. a. p).
I . Men ziet, de schrijver weet, waar het pas geeft, aan zijne
voorstellen den steun eener bedreiging bij te zetten (1).
l ----­~
ng (1) Het denkbeeld heeft, zooals bekend is, bg » de Fa/mel" » orgaan
j i van het negatief Protestantisme" (zegt » de Nederlander" N". 1012) weer- E
zj klank gevonden. 5
i
I 4 1
il
( g ( ; 1