HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 37

JPEG (Deze pagina), 643.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

tt fffZ~fvmrfZl *
31 j
CW . zonder verandering des artikels, hetzelfde doel, gedeeltelijk al-
l<l€‘ 1 thans, door gewijzigde toepassing dor bestaande verordeningen, ,
door wetten of plegtige verklaring (van wien?) worden bereikt
ly. (ib. pag. 5)."
st. l
lr, 4-
De anti-revolutie heeft, zooveel bemerkt men, haren naam
CP 7·ï" niet kwaad gekozen (1). Het is eene omwenteling in omgekeer-
‘11 T den, aehterwaardsehen zin, dien zij bedoelt. Het is tevens eene t
omkeering van zaken van verbazenden omvang. J
De vraag is: zullen de Hervormden zelf, maar vooral zul-
1 E ’
len de overige kerkgenootschappen zich daaraan willen onderwerpen?
·r Volgens onzen sehri`ver hebben zi` daarvan niets te vreezen
l D 7
~l . . . .. .. ..
s 5 a die omkeerme zoude voor hen zeer wenscheli k zin. Zr
l r :2 .l .1
,, .5 . .. . ·|
gemeten toch nu eene valse/ze vrijheid.
­ » De verdraaerzaamheid die uit reli`kstellin‘ voortsiruit - ·
l D ' *
( kan slechts een overgang naar de ergste onverdraagzaamheid J
· zijn. De conditie sine qua non der verdraagzaamheid is juist (
l eene heerse/tentte /ser/t.” (Beschouwingen pag. 204 en 92.05).
= Het bestaan of het weder oprigten eener heersehende kerk is dus {
eigenlijk een weldaad, die aan andersdenkenden bewezen wordt!
Zal het geoorloofd zijn, met het oog op de geschiedenis,
§ hierbij aan eenige ll`0HlC te denken?
l
‘; den," later in de dubbele Kamer van 1840 te hooren uitroepen: » dat
hij weinig waarde aan deze bepaling l10(ïllt" Zie Attvtezlen van 1840,
-_ pag 63. Moet hier aan eene reservatie mentatts gedacht worden? of
aan een znweg? (
‘ (1) Dr. rnunv is ondeugend genoeg de anti­revolutie te willen her- Y
· doopen. Deze anabaptisc/te luim wordt door zijn beoordeelaar (Neder-
tamler, N". 1012) behoorlijk gestraft. Dezelfde eritieus zegt t. a. p.
V » dat het anti-revolutionair stelsel niet oorspronkelijk is ," (’t geen bekend l
was) waarom? omdat » het magtigste genie" op de uitvinding geen l
aanspraak kan maken, zonder te beweren, dat hij het Christendoni zelf
heeft uitgedacht? Dus antirevolutiestelsel : Christendom en omgekeerd.
Is het niet al te nederig?
l
l
l
l
. i
· i
‘ l
, r -