HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 36

JPEG (Deze pagina), 655.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

-· e
l `
`
5 30
j Voorzeker; er zoude op gerekend kunnen werden, dat in cene .
­l’ Staatskerk, en wel met Commissarissen­politiek, dit niet zoude i
geseliieden. J
Er is integendeel kans, dat alsdan in de kerk de znioerin_q,
scheiding en seheuring naar hartelust zoude worden toegepast.
‘ lk durf er niet voor instaan, dat b. v. Groninger godgelcer­
den alsdan geheel ongemoeid zullen gelaten worden. .
De kroon op dit alles en de sluitsteen van het gebouw der
Staatskerk is de bepaling, welke de heer enomv met zekeren
schroom. maar toch als volstrekt onmisbaar voordraagt:
» De C/trislelpk Hervormde godsdienst is die van den Vorst."
, j (Bydr. pag. 5).
l De wijsheid dezer eeuw moge, zoo als hij verwaeht, » over
‘ deze bepaling glimlagehen" (Bgjdr. bl. 09); in zijn stelsel is
’ lx deze vordering volmaakt eonscquent. » Geene bepaling is er,"
äljl · zegt hd, » die door veranderde omstandigheden zoo noodzake­
lük wordt (lb. bl. 5)."
i Eene Staatskerk zal, uit haren aard, een meer of min zigt-
W baar hoofd, een beschermer, moeten hebben. Dat kan niemand
zün dan de Vorst des lands. Het is de eenige voorwaarde
( van haar duurzaam bestaan, de waarborg harer kraeht en van
( de zuiverhouding der kerkleer.
Men behoeft dus hierover niet te glimlagehen, ol` te mecnen,
, dat dit denkbeeld eer in de kerk van Lumen, dan in die van
iw ennvuiv te huis behoort. De heer GROEN kan niet anders.
E` De onverbiddelijke logica van de leer eener Staatskerk drijft i
( ( hem tot zeker soort van Caesaro­papie (1).
V Kensehetsend voor den man is het, wanneer hü, den tegen-
l stand, dien zoodanige bepalingen ontmoeten zouden, voorziende, l
~ ( een zijweg aanwüst (2). » Welligt zoude," zegt hh, » ook
.) _____
(1) » Overeenkomstig met het Stadhouderlijk erfregt van 17á·7.” Tuon­
` eueku, Aanteek. op de Grondwet, H, 209.
M) (2) Het klinkt zonderling den heer enomv, nadat hij t. a. p. gezegd
had: » in Nederland is de Vorst gehouden de Hervormde leer te belij-
{ J
{ gi
·l
Y( { .
( Y Y K Y ,777-gw-W