HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 35

JPEG (Deze pagina), 689.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

ï 29 j
ide 3 D. j .. .. X _ j. j
mg it zal waaiselnjnlijk eene gewenselite VCl€ll1(lCl1l”1g·0llLl0l‘-
1). gaan, wanneer de Synoden, die nu » op de Kerk niet den
lm) geringsten zadel;)/een invloed ·uitoel`en0n," (Bgdr. ib.) eenmaal
mt weder in anti-revolutionairen zin de kerkleer handhaveii en de 1
jk 0nderteekeningsformulieren wijzigen zullen.
,7_ Ee11e Staatskerk kan, wanneer zij hare leer met den noodigen 1
` nadru/s handliaven wil, den sterken arm van den staat 111001jC-
je lijk ontberen. Het ligt in haar wezen, dat zij in gedurige
gt aanraking e11 overleg met den staat komen moet, ten einde 1
I- haar bestaan en 'U00l'7`(l,7Lg verzekerd blijve. Van daar, dat de j
,C heer ononiv de kerk niet van staatstoezigt ontheffen wil. Inte-
l_ gendeel; » ee11 belioorlijk teezigt is met vrijheid 11iet onver-
_ eenigbaar." (Beth bl. 87). Slechts moet het toezigt 11iet ont-
L aarden in beheer. » In 18*13 had de Graaf van 1-ioennnonr 1
in dien geest eene bepaling in zijne sehets voor de Grondwet gj
L gebragt, waarbij ons traditioneel regt op dit punt zeer wel in J
het oog werd gehouden. » Alle kerkelijke vergaderingen zijn
wettig, mits dezelve verzoeken om Commissei·isse11­potitie/c, door j
den Souvereinen Vorst aan te stellen, ten einde toe te zien,
dat er niets strijdigs niet de wetten en de algemeene rust i
voorgenomen worde" (ib). j
De rol, welke deze Commissarissen-politiek nu en dan, bijv.
op de Synode Vïlll 1618 en 1619 hebben gespeeld, is bekend. 1
Alsdan, 1net zoodanige Politieken, zoude 11iet wel mogelijk i
zijn, hetgeen nu geschied is. 11 Indien nu eens, op grootere
schaal, en over de l{C111l1€1`l§Cll(lG leerstukken Vëlll het Cliriste-
lijke (Hervormde) geloof, een strijd gevoerd werd, gelijksoortig
met dien, welke, ten aa11zie11 der Afgeseheidenen, willekeurig `
beslist is geworden? Indien de tegensmmlers der beljjdenis
andermaal heproefden de aanhangers der Hervorinde kerk uit
het kerkgenootschap te bannen? Zou het g0L1VC1`l1Cl11Cllll zich
andermaal partij willen stellen? Zon het wederom beslissen
tegen de gezindheid, tegen de Belgjïlenis, ten voordeele va11
de11 uiterlijke11 V0l`ll1?” (Bg)'d2·. bl. 127).