HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 34

JPEG (Deze pagina), 692.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l . `
g 28 {
, punt eenmaal verkregen is, de Hervormde kerk de /ieerse/rende 3
gelie1`t te noemen. Op den naam komt het niet aan. Voorrang
i leidt spoedig genoeg tot voorregt. Hij is daarvan de kiem (1).
De ondervinding van alle Staatskerken leert nu verder, dat eene
‘ zoodanige gebouwd zün moet op eene Steaisker/deer, want
i » nis er geene beiydenis besmet, of als haar gezag, tüdelük
althans, niet geldt, dan is er ook eigenlgyk geen kerk (Bgjdr.
p. 92) (2).
Deze toestand bestaat tegenwoordig. De kerkleer, die » de
’ alleen zaligmakende leer is," (Bydr. pag. 126) wordt niet E
ï gehandliaafd. Dat moet echter veranderen, want het is on-
j . mogelük, dat » op den duur, deze!/de waarheden in dezeihie
l ,' kerk door den een als onmisbaar ter zaligheid geleerd, door
l anderen of betwijfeld, of gelooohend, of ontzenuwd, of ver-
lr draaid, of verzwegen kunnen worden. Vroeg of laat zal er in
‘l.i.` , de kerk, zuivering, scheiding, seheuring ontstaan." (Bjïdr.
bl. 126). Men herinnere zich, om een voorbeeld uit de ge-
sehiedenis aan te halen, de zaak der Remonstranten. il
j Eene inwendige zuivering der Kerk is derhalve noodig. Aan
de verbastering, welke heden ten dage haar lot is, heeft de
Hervormde geestelükheid zelve sohuld, {Bgdr. hl. 35) maar
l vooral de Synode. » Zonder te willen onderzoeken, in hoever
de Synode ooit een weldadigen invloed op de Kerk uitgeoefend
heeft, dit is, dunkt mij, zeker, dat zij dien invloed heeft
i VERBEURD, soodra de dnbbelzinnig/zeid der /`07‘7)MtZi@7°8Z’€7’(Ul([@7’?i7l`/[
M bleek/’ (Bgydr. bl.
j gt. -.?`----.-.
l (1) De dadelyke oprigting eener staatskerk wordt wel niet verlangd
ï_ » in de tegenwoordige gesteldheid des vaderlands," maar het is het
f doet, waarheen gestreefd moet worden. Zie enomivs Adviezen van 1840,
, pag. 144 en 145, vooral de tweede noot op pag. 145. ffï
(2) Zie Bese/ioztwingen, pag. 60. Ik wenselite wel, dat de party,
jj die zoo gaarne de woorden van den voortreffelüken ix. vmnr aanhaalt,
goed vond zijne Liberté des (In/tes en Eïssai sur la mani/estnlion des Con-
_ "X nictions re/igieuses, et sur la Sepnration de !`Eglise et de Plïlat, ­-­ te
werler/eggeii. VINET was, ZOO lttmälllil, lllteraal -­ en Prelesianl
Z l
. '
èi
i lt i
wl
l ij?
ij A __,