HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 33

JPEG (Deze pagina), 654.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

7
1
27 X
{ als 0011 oorsto v01‘0isol110 van ll(1l`Sl,0l 111001011 0l)ll0U(ll‘l1 1115 vor-
j 1l0rl`0lijk0 Ll)SC1lC1Lll]1g ’l11l Kork 011 Staat (1).
E » 1101 is 11101 10 110011 0111 111t01‘l1jkl101l00, 0111 1`ra0ij0 woorden
1 C11 botuigingon, 0111 0011 uitliaiigbord 00 ürma; -- 01010111 011 1
011 1100 00110 l111ld0 aan 11131) l10f1l0rijk0 b0s111ur 00001* wijzo Voor- 1
z1011igl10id 111 000 staatstuk 10 zien vl00h1011." (Bbdr. bl. 71). (
. Dat zijn natuurlijk kl0i01gl101l011, (111 1101 is 1101 partij om iets
’·'‘ w0z011lijks 10 d0011. » W1) vorlangon 10Ls 111C6l`.” (Bgdr. ib).
1 ,1 1101 staatsregt, dat ik (de h00r GROEN) aanprijs, 11101 ver-
werping v011 1101 staatsregt, waarbij God 1111 1100 Staat b11i1011­ 1
gesloten wordt (w0lk0 uitdrukkingen!) is m01 110 godsdionst in `
011a/’s0/zeidelgk verband/’ (Byclv. p. 65).
» 10 1813 werd 110 110rv0r10d0 K0rk geenszins 10 har0 aloude _
regterz l10rs10ld; 0011 voorrang (w0111ig l10t00l·:0000d, maar 000 1
vo01·1·a11g 0011101) w0rd haar door l11GlTl21H(1 betwist. 1101z0lfd0 W
111001 ook na (bij de 11C1°Z1Bl’1ll1g` d0r Grondwet) g0s0l1i01l0n" (111. (
pag. 72). .
» Een van beide, of wij 111001011 bij voortduring 0001100100 de f
ongodistorij d0r w01, of, zoo 011 000 l1is1oris0110 staat is, dan is 1
uit 1100 aard d0r zaak do 1I0rv0r111d0 k0rk d0 Nationale 1§01·k."
(ib. bl. 73).
Dat wil oonvoudig zoggonz 110 11Cl‘V0l‘l11(1C Kerk 111 011a1s0l10id0-
lijk vorband 11101 1100 staat, 011 voorrang 110bb001l0, is 110 Staats-
kork, of b0l100r1 dat 10 zijn.
1 1101 11001 natuurlijk weinig af, of de h00r 0110110, w00000r dit
Q (1) Dat 1l0z0 afsclioiding gevolg 011 waarborg 10v011s is 1101 1111l1vi1lu00l0 (
ä vrülioid van geweten, is door A. 111111111 ll1l.l11l1ll1Gl111 aaiigotoond. - De 1
1C{{Cl10VOl`g0S1Cl1l6 100r, dat de Staat als zoodauig 00110 Godstlicnst /1ebbe11
011 belydeo 01001, is 1101 host door GLADSTONE vo0rg0s10l1l, 00 door
11A0.1111.,1ï (Essays II1, 11. 252 volgg.) l10str011011. Zü is 110 l001· van 1100
1l(3Ct` 0110011.
B0i1l0 stelsels 1{1lllll0ll vordclligd \'U1'1lCll, z0111l01· dat 111011 elkander (1011
112121111 van Christen ontzogt; ll0O\'C1 ook, 01. 1., 1101 111100110 s10ls0l 00-
f0i1b:10r 10111011 111001 101 l101g0011 v1N1s'1‘ 0lll1Cl` 1100 11821111 van Socialismus
tc z1101011va1, 011 101 vorzwakkiug van 1101 Christolük boginsol.