HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 32

JPEG (Deze pagina), 657.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l ;. Fi
4 26
verbroken, zoodat na, volgens de geloofwaardige verzekering van j
( den selirijver, » het goud en de strafwet de eenige banden der j
zainenleving zijn (ib. bl. M8)." Sedert de vreeselijke omwen~ l
. teling van 1795 lijdt derhalve ons arm vaderland gebrek aan R
j eerbied, vriendschap, genegenheid, hoogachting, lielde en andere
» banden der zamenleving.!" Welligt herinnert de lezer zich dit
thema, niet zonder uitwerking op » bak en hemelgoden" in Fran- ,
sche melodrames te hebben hooren behandelen. Men kan er ook ’·’‘
· sr. smoiv, FOURIER, LOUIS BLANC en andere » vriendon”-soeialis- <
. g ten op nalezen!
, llet spreekt van zelf, dat elk regtsehapen Nederlander wen-
j sehen moet, zoodanigen toestand zoo spoedig mogelijk te doen
jl eindigen. Het blijft echter voor den onpartijdigen besehouwer
j jg een raadsel, hoe deze » gedwongen toestand," » die tegen het
wezen der dingen strüdt (Bgjdr. bl. 69),” zoo lang heeft kunnen
stand houden.
Het middel tot genezing is, volgens don selirijver, niets an-
ders, dan » op te rigten, hetgeen onregtinatig ter neder ge-
worpen, nog vatbaar is voor herstel (Bgtlr. bl. (59)." Daartoe
moet de Gronelwet » die niet is eene nationale constitutie, maar
eene theoretische proefneming in een gerevolutioneerd land" (Byzlr.
pag. 42) » van den revolutionairen zunrdeessem, waarmede zij
in meer dan een epzigt is doortrokken,” gezuiverd worden. Deze
i ` zuivering moet plaats hebben in » anti-revolutionairen, in Chris- 1
MJ telijk-historisehen zin." (ibiel. pag. 43).
j Op die wijze zal » voortzetting van den Netlerlanzlselten Staat" g
il (ábitl. pag. 69) worden bewerkt.
à--~ ll
ln dien idealen Nederlandsehen Staat zal dan al dadelijk, en
liesrlioiiwtl. Thans heeft men sleehts een volksmassa, een zeker aantal
‘~j quadraatmijlen met een zeker aantal individuen of atoniistiselie staatsdee­
l len in het oog." De heer GlOl·)N wordt verzocht den datum van dien l
A nVr‘00gC1‘•J11 tijd` te willen opgeven.
i ljj
l l
ij lj
t N