HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 30

JPEG (Deze pagina), 712.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

§ .
24
._ » Mag het nageslacht zich in het rustig bezit van regten
v verheugen, door de treurige ondervinding en opoffering der ou-
deren (NB. van het Godverlooelzenend geslacht) verkregen; ge-
nieten wü de voordeelen van eenheid in bestuur en wetgeving,
( van gelglt/zeid veer de wet in het stuk van godsdienst, regt-
spraak, belastingen, ambten en bedieningen: wordt meer en meer >
voldaan aan het verlangen naar openbaarheid, toezigt en verant- ¥
woordelükheid; kan eene vrüe drukpers licht verspreiden, en,
gepaard met het regt van petitie, de wensehen der natie open-
baren, herinneren wij ons dankbaar, dat veel van dit alles in
i 1795 niet bestond, en dan nog alleen tot wederopzeggens toe l
( der oppermagtige Staten." l
· » Die weldaden, met 11og vele anderen, zgn wg aan de
’ (A omwenteling verschuldigd. Er is geen regt van criminele juris-
Ell? dictie meer ten platten lande; geene vrijplaatsen verzekeren den
( misdadiger straffeloosheid. De pijnbank is afgeschaft; vele gruw-
° zame straffen zijn verdwenen. De ngizerlieid kan zich 0nbelem­
merd ontwikkelen; de gilden zgn vernietigd, en geene provin-
.., ciale of plaatselijke verordeningen kunnen den landbouw en (
( voortbrengselen van kunstvlijt van leden van denzelfden staat
`( benadeelen; - moet het gewestelijk of stedelijk belang voor de
v eisehen van het algemeen welzijn zwichten, bijzondere inzigten
1 worden nog krachtiger bedwongen. - Eene familie-regering is
P niet meer mogelijk? Zie de Regering en de Natie, bl. 6 en 7.
'i`· Aan verzuim van tijdige hervorming, geboden door de ont-
‘ wikkeling der natie en door het helder inzigt van mannen van
alle partijen, schrijft de heer vnnnen teregt de omkeering van E
‘ 1795 toe (1).
Volgens den heer enonn was deze echter allernoodlettigst. Al-
dus werd toch omvergeworpen » al wat op godsdienst, natuur en
I (1) Tot juiste waardering der mannen van 1795, leze men met aan-
(·~., dacht de beide stukjes door mr. c. w. vennen in het licht gegeven,
,[‘ onder den titel: Bgdragen tot de Geschieclenis der Omwenteling van
1795 tot 1798. Amsterdam 1847 en 1851.
ll.
|Q‘
, (1
i

l
(r
.? ï
l, »