HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 28

JPEG (Deze pagina), 703.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

V .!'?‘ ` "’ *‘­­­·-­.¤·;r?
22
g llet is niet nieer dan prijzenswaardig, dat de heer anouk,
door dit tooneel van » verworsting" tot in de ziel getrollen,
een nieuw recept van volksgrluk heeft uitgedacht. Dat de pa-
t tient, aleer l1ij daarvan gebruik maakt, gezuiverd V0l`dCll moet
`V van die » valsehe begrippen," welke » den geregelden omloop
van het bloed Sll`l‘llllllCll” (Bydr. p. G8), spreekt van zell`. --
llet is de eerste les der geneeskunde.
Dit geschied zijnde, kan tot eene positive regeling van het E
volksgeluk” worden overgegaan. In de eerste plaats komt
V hiertoe in aanmerking de » hoiliging” van den staat, die » ont-
j . heiligd" is geworden (Bgjdr. pag. 71).
l ~ ­----­-··
i Meent de »Nederlander," dat België zieh onder een liberaal bestuur
l . .
1 zoo ongelukkig gevoelt? of, dat de in den text genoemde maatregelen in
g Engeland niet tiberaal zijn, omdat Engeland eene » behoudende" omwen-
` teling heeft gehad? Sehuilt hier weder de droevige verwarring van Libe-
ralismus en Itadtcalismus? En ontging het den heer enomv , dat MACAULAY,
E de door en door liberale Staatsman, destruetie in Engeland A¤. 1688 on-
noodig rekende, waardoor? -­ door den vroegeren opstand tegen annex, I,
`Q en de daden van het » Long Parliament" (kleinigheden, als bekend is l)?
r `l Macaonav zegt, dat tengevolge daarvan de »Convention" de grondwetten
des lli`ks slechts te zuiveren had van dubbelzinnieheid en »to eradieate
J a >
trom the minds ­­ - the false and pernioious notion, that the royal pre-
rogative was something more sublimo and holy than those fundamental
» laws itamelijk destrurtief niet waar?). Verder stelt hij tegenover dezen
‘ , geordenden, wettelijken toestand van Engeland dien van het Continent,
bepaaldelijk van Frankrijk, over, waarin de willekeur des Vorsten sints
eeuwen wet was, de onderdanen geene of geheel onzekere regten had- .
den, en Staten-vergaderingen slechts hij naam meer bekend waren; ­­-
en dan zegt hij: »\`e cannot wonder, that, when men, who had heen ‘
V, thus ruled, sueoeeded in wresting supreme power from a government,
whioh they had long in secret hated, they should have been impatient
° to demolish and unable to r.onstruot." Volkomen waar. Niemand is
een zwemmer, eer hij te water gegaan is. En is in Frankrijk die
S hoogste magt uit de handen des Konings genomen? Of is zij er uit
gevallen? De nooit heeft er toe gebragt. De byeenroeping der Natalie-
~ Zen en der Etats-Genéranac was de a/nlieatte (ter Konings- en Regeer-
` mngt, zoo Ans rnaukixiik om kenne. Van dien dag af was in Frankrijk
4 i tabula rasa. lle gansrhe Regls- en läegeringstoestand was onhoudbaar
«
I
· l
l
ti
t a
` t