HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 27

JPEG (Deze pagina), 523.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

111.
S 'l` A A 'l` E N li E Pi K. X
,, Das letzte Uebel , welches die Regierungen
der Religion nnznthun vermögen, ist Polizci-
schulz und 110/gimst."
1:. c. J. nussmv, Ilippalylus und seine Zeit.
In het oog van deu heer enorm zijn de liberale begrippen
niet alleen de hoofdoorzaak der staatkundige rampen van den l
lateren tijd (Bydr., p. Gl), maar het zoude zelfs, volgens
hem, » moeijelijk vallen een voorbeeld bij te brengen, dat zij, i
» ik zeg niet, het geluk der volkeren bevorderd, maar dat zij
» het niet ten eenenmale hebben verwoest" (ib. p. G7). `
Tegenover zoodanige apodietisehe uitspraak moge het vergund
zijn met besclieidenheid op Belgie, Nederland, Noorwegen en
vooral op Engeland te wijzen. De » verwoesting van het geluk
dier volken" is ten minsten nog niet aangekondigd. Het schijnt
zelfs, dat bijv. Engeland, sedert de emancipatie der Katholieken,
de Ptefermbill, de maatregelen van ROBERT runt, niet ongeluk-
kiger geworden is. I
Mag ik op mijne beurt vragen, welk volk tot heden door de i
anti-revolutionaire theorie in geluk en welstand is toegenomen (U?
(1) De n Nederlander" van 30 Sept. I. l. merkt op, dat op Belgie van l
VIS! tot heden had moeten gelet worden; ­­ dat Engeland in de XIXG i
Eeuw geene destructieve omwenteling gehad heeft, omdat zij in de
XVll¤ eeuw eene heheudende had gehad (¤1.xeAu1,,xv); ­»­ en dat Frankrijk; ‘
met geneeuul is. I