HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 25

JPEG (Deze pagina), 649.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

1
lt)
. ( troebel water visolit zij natuurlijk het liefst. Overigens kan men
l { haar goeno overhaasting te last. leggen, en niet het volste rogt
l mag de hoor GROEN den naam dragon van Febiits Cun0ta!01· dor
i zoogenaamde regtzinniglieid (1).
S Het schijnt desniottomin also1` dit dralen, dit nianeouvreron
= en diplomatisoren der anti-revolutionaire partij, het onbedriogo~
· lijk teoken is eonor aangeboren zwakheid. De partij is klein,
‘ en de hoor enenn weet dit heter dan iemand. Zij heeft tegen i
· CCI] kraolitigen stroom to worstelen. Hare bestaiiddoelen zijn J
. niet homogeen. Behendig gebruik maken van gunstige gele-
· gonlieden geeft nog niet reëole kracht. De partij hoopt daarom
, vooral op do werking liarer propaganda, door middel van voor-
· lozingen, dagbladen, vlngseliriften. Het is eene onvrijwilligo
hulde aan de kracht dier openbare mooning gobragt, welke
1 de heer enonn, zoo zij liberaal is, niet veraehting » kunst-
­ 1natig” golieft te noemen (Bg)`dmgo, bl. 107). l
, Ik moon echter dat deze partij, niettogenstaande en mo- W
gelijk wel ton gevolge harer ijverige pogingen, zich in het 1
’ karakter dor Nederlanders bodrogon zal vinden. De tijden van 1
1618 en 1619 Zijll onliorroopelijk voorbij. Tegenover de
­ kracht, wolko zij in liet veld meent te kunnen voeren, staan
1 andere, wolko haar eene bijna zekere nederlaag voorspellon.
2 Wij zijn te veel aa11 redenering, nadenken, kritische bo-
t sehouwing govvenil, de eerbied voor `s nionsehon overtuiging
is te zeer toegenonion, dan dat zoedanig exclusief, in zolfgonoog-
1 zaainlioid zich op- en afsluitend geloof ooit weder nationaal zoude
. kunnen worden. Maar vooral bezit ons volk, uit aanleg en (
. voeljarigo ondervinding, een onsoliatbare eigenschap, vvolke spoodig
: zelfs de hovigsto opwellingen weder effent en niet duldt, dat
e uitsluitende rigtingen den bovontoon blgïven voeron. Zij heet: ,
[_ Zr _”_ `
)'
D (1) Ik zeg soogonaamzle, daar de heer enonn, zoo als D«. sci-ioimziv .
duidelijk heeft aangetoond, t. a. p., evenmin als oa oosxra, roglziimig
Vl is in 011(l·­GGl`Cl`0l'm€€I`tlC beteekenis.
1
l 1