HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 24

JPEG (Deze pagina), 648.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

»’~#¥¤liüïsï~-­?·¥iï•"·‘ "' " ¥____ _
l
18
de oogen van hen, die eene » kerkleer" en wel » eene alleen j
zaligmakende" te verdedigen hebben, en daarbij het angstige `
gevoel met zich omdragen, » dat die aan het wankelen kan
worden gebragt!” i
Is het te verwonderen, dat de heer GROEN er nu rusteloos
op uit is, om voor de handhaving dezer leer alle mogelijke
middelen bijeen te brengen`? Integendeel. Ik prijs zijne vol-
harding, en moet slechts mhne verbazing uitdrukken over
hen, die voorgeven niet te weten, wat hij eigenlijk wil, ter-
wijl het zoo klaar als de dag in zijne geschriften te lezen is.
Men neme toeh in overweging, wat hij gezegd heeft aan-
gaande de artikelen ISH, 102 en 193 der Grondwet van 181.5,
. in do » l3g)'druge” pag. ·l0l en 102, en in de » [>’esclz02r­
~ lllillgêltn pag. 203.
­ » De volkomen vrhheid van godsdienstige hegrippen," zegt
hij, » behoort geen vrijbrief te zijn voor het prediken van onze-
delijkheid en godverlooehening/’ Men bedenke hierbij, dat,
, volgens ononiv, de liberalen » godloochenaars" zijn!
De » gelijke bescherming van alle godsdienstige gezindheden"
« is, uit een Christelijk standpunt, » moeijelijk te dulden."
De regel, » dat geene openbare oefening van godsdienst be-
lemmerd kan worden," is, volgens hem, » alleen goed in den
L Christelijken staat, waar de openbare orde geaeht wordt op de
Z Evangelische (hervormde) belijdenis te rusten." Anders neemt
hij, » onder sehijn van veel te geven, alles terng."
Men voege daarbij de dubbelzinnige phrase over de vrijheid
van drukpers, in de » Bg)'zlrage," pag. 85. .
Het komt mij voor, dat dit alles niet zeer onduidelijk is.
Deze angstige, uitsluitende regtzinnigheid, heeft slechts een doel:
haar eigen heerschappij. Zü is geene theoretische, maar eene
door en door praktische rigting. Zij wenseht elke vrijheid onder E
haar voogdijsehap te brengen, en zoekt de openbare meening
tot dat doel te hearbeiden en te stemmen. Van elke gelegen-
heid maakt zij, ik erken het, met behendigheid gebruik. In
H j
lt