HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 23

JPEG (Deze pagina), 621.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

2 i
17
I
zich gaarne achter wallen en vestingwerken versehuilt. Het ’
verbiedt vrij onderzoek, klemt zich vast aan eene kerkleer,
en heeft niet weinig lust aan de leden der kerk eigen oordeel
te ontzeggen en, met eene bekroinpenheid die aan andere
tijden en toestanden herinnert, het regt daartoe op » de kerk" `
over te brengen. (Zie Beschouwingen enz., pag 55, v. 0.
en sonoïxrnn t. a. p.) .
Deze benaauwde, exclusive regtzinnigheid ziet dan ook met Z
benijdend, naijverig oog op de Katholieke kerk. Deze toeh j
bezit, wat zg' verlangt. Zij » aeht” die kerk hoog. Zij neemt
van haar de stelling over, dat » Kerkleer" onmisbaar is voor
de » Kerk," en » gezag" moet hebben. (Bgrlmge, pag. 92)
Zij noemt, op het voorbeeld van deze, hare leer » de alleen
zaligmalsemle leer" (Bgdmge, pag. 126 en volg)., hare kerk
; » de onfeilbm·e," en de kerkleer » 0lZ·?)67‘(l7I.Cl87‘lQZC.” l
Ik twijfel, of dit wel » Hervormd" mag heeten. j
I
i
Wanneer het dus den heer enonn te doen is o1n eene
r restauratie van het, in zijn oog, regtzinnige stelsel, en deze,
, als elke restauratie, uit den aard der zaak lszmstmolig zijn
moet, zoo is zijn afkeer van het liberalismus volkomen ver-
klaarbaar. De liberale theorie, dus klaagt hij, » vraagt van
elk gezag rekenselmp." (Bgdr. pag. 74). Zicdaar de groote
grieve tegen het liberalisinus. Het vraagt rekenschap. Het is j
niet blind geloovig en kinderlijk onderworpen, maar wil de gron-
den zijns geloofs en zijner onderwerping kennen. Het wenseht j
te weten, waaraan het zich te houden hebbe. Het wil waar-
heid, en durft waarheid zoeken (1). Onvergefelijke zonde in 1
1 (1) Dat het daarom niet onbestaanbaar is met nederigheid van hart
( en bescheidenheid van oordeel, ­- even als regtzinnigheid met zellët
verheffing en eigenwaan, kan als buiten bedenking gesteld worden. ·
( 2
l
{W , _ him ____ _ T ..)...