HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 22

JPEG (Deze pagina), 691.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

~·-•·•¥f¤äüïZ;;ï.l`.'2Z'I.x‘:;;ïï,;<_,_~·-­_;·,_;y;·--;,,rv `,. __ ,_ _ ____ Y Y i äxwuaáaäï
{ , - . ,,.t- - -_.-,,.-, 2
16
Morgana eener opgewekte verbeelding ten grondslag zijner be-
_ spiegelingen legt, bij den eersten schok het hoofd verliest en
uitroept: helpt mannen! wij vergaan.
En gesteld eens, zoo zoude dit verstand hebben kunnen voort-
gaan, - gesteld eens, dat ernstig en waarheidlievend onder-
zoek werkelijk aan het wankelen bragt, wat door u tot heden
toe uit gewoonte, opleiding, omgang, onnadenkend voor waar-
heid gehouden was, zoudt ge dan niet aan uwen pligt als
mensch te kort doen, door hardnekkig vast te houden hetgeen
i bleek onwuurheid te zijn, en, als de Pharisëen van ouds, de
I waarheid terug te stooton? Zoude zoo iets deugd mogen
heeten? Voorzeker, pligtsvervulling is niet zoo gemakkelijk, als
z leerstukken van buiten te leeren en artikelen des geloofs, als
` paarlen van een rozenkrans, ijverig door het geheugen te laten
` glüden: ­­ maar wanneer heeft moeijelijkheid van deugdbe- ;
traehting kunnen ontslaan?
Ik zie niet, wat de heer euouiv met grond hierop zal kunnen
antwoorden. Wat hij doen hun, is dit: zich door vrees tegen
overtuiging laten vervoeren; zijnen wil stellen boven zijn oordeel;
‘ zich tot elken prijs stijven in de eenmaal aangenomen leer, en
hulp zoeken bij die schrijvers, die, uit beginsel, tegen vrijheid i
van onderzoek en wetenschap gestemd zijn. ,
i Ilij heeft dit gedaan. Het is niet de eerste maal, dat ge-
brek aan doorzigt uit beklemdheid van gemoed tot den rang
van deugd en tot theorie wordt verheven.
Het Christendom van den heer euoniv, waaronder hij ver- A
staat het aanhangen eener leer, en wel der oude waarheid
(Bgdroge, pag. 127), dat is, van het regtzinnig Hervornide
stelsel zoo als hg dat verstaat, heeft dus dit » eigenaardige,"
dat het een geloof is, wat zich tegen wg onderzoek niet bestand
rekent. - Het sluit zich af, en meent dat aan zijne voor-
treffelijkheid niets bijgebragt, wel daarvan afgenomen worden l
kan. Het is niet een warm, moedig geloof maar een geloof
ii met berekening," met overleg; ­- een angstig geloof, dat H
l,