HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 17

JPEG (Deze pagina), 608.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

ir r )______·__$____R________ _;___<Ta__m___ï,____ ,`v,·:;:··;?_‘T:;`ï"’? "` IT". I`Y"`ïT"`­«
il
tot zulke hatelijke grofheden vervoeren. ls het gewaagd te I
beweren, dat een odimn L/zeologienm, een niets ontziend fana-
tismus, daarvan de eenige oorzaak is?
Eene merkwaardige bijdrage tot opheldering dezer gezindheid
door aanduiding harer oorzaak, is den heer enorm op p. 722
der » ByrZrage” ontvallen. Hij zoekt op die plaats zijne zaak
ook aan de Katholieken aangenaam te maken, waarop ik later T
zal terug komen, en zegt bij die gelegenheid het volgende: i
» Belijder van het Christendoni, heb ik nooit het wezen
der Hervorming gesteld in eene vrijheid van onderzoek, die
ten laatste elke geopenbaarde waarheid aan het wankelen
brengt” (1).
Deze plaats, welke uit meer dan een oogpunt belangrijk is,
werpt een helder licht op den oorsprong en den aard dezer
rigting. Besohouwen wij dit eenigzins nader. j
1
De heer euouiv heeft dus nimmer do vrijheid van onderzoek ll
als het wezen, mogelijk ware het juister te zeggen het reg; der l
Hervorming, en dus ook van den hervormden Christen beschouwd.
Ik laat die meening geheel en al voor zijne rekening, daar
het mij nu alleen te doen is, om zijne denkwijze te ken-
schetsen.
Eene opmerking schijnt echter niet ongepast te zijn; ­ de ­
vraag namelijk: of het bestaan van het Protestantisme wel
denkbaar is zonder dat regt van vrij onderzoek? Want, go- j
L steld dat men het omhelzen eener nieuwe leer na het verlaten l
der oude gepaard wilde doen gaan met een volstrekt verbod
om verder te gaan dan gene en hare grenzen te overschrijden,
(1) Zie de » Beschouwingen 0. S. en V." pag. 54. » Zoo de vrijheid
van onderzoek onbeperkt is," weet de heer enomv » geene verdediging
meer." » Dan is de Hervorming inderdaad het begin van een heilloozen `
afval." Zie daartegen de juiste opmerkingen van 1)*. ruunv; lie! Antzëe
revolutionaire Staatsregt, pag. 18 en volg. ,
Q