HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 16

JPEG (Deze pagina), 662.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

r
10
I derhand niet reikt, met volkomen waarheid en uit volle over-
( tniging kon uitroepen: » doch ook in llolland is twecdragt
geene 0lllll0g(3lljl§l1Gl(ln (ib. pag. 132). Moeüelijk is l1et zeker,
l doch voor den schrijver welligt niet onmogelijk, om op » eigen-
i aardige'° wijze deze gevoelens overeen te brengen met de, voor
ons liberalen zoo duidelijke en verhcvene voorschriften van
cnrnsrus, of met de eigen woorden van den hoer cnoeiv
» dat liefde tot den Heiland don eenigen waarborg van echte en
duurzame menschenliefde geelt” (ib. pag. 148). Ol` heeft de
schrijver dat soort van liefde tot den medemensch op het oog,
r hetwelk de inquisitenrs bezielde, die tot verontscliuldiging der
t autodafe's aanvoerden » periisseal nisi periisseat (‘l)"?
l De denkwijze van den hoor cnoaiv aangaande het libe-
ralisnius ka11 hem moeijelijk voor eenige overdrijving bewaren.
llet schijnt eenigzins gezocht, wanneer de regering van WILLEM I
i niet onduidelijk met den naan1 van liberaal begiftigd wordt,
(Byrlr. pag. 53 en volg.) en de ordonnauces van eenen vorst
als cmacias X eene daad van liberale willekeur worden ge-
W noemd (ib. pag. 48). Het komt mij voor, misschien ook aan
anderen, dat deze beschouwingen zekeren t`amilietrck hebben
van eene » reconstructie" der geschiedenis, waartegen de heer
enorm anders met regt ijvert.
( Daar de heer caomv daden van willekeur en geweld zoo gaarne
op rekening dor liberale begrippen schrijft, zullen misschien de
' slachting in den Bartliolomeus-nacht, de judicieele moord van
oLoENBAnNEvELo, die der DE wrrrim, de coup d’etat van
2 December, mede door hem als daden van liberale willekeur L
worden beschouwd. llet is niet onwaarschijnlijk.
lVlen vraagt welligt, van waar deze woede tegen het libera-
lismus? en het is ook werkelijk der moeite waardig de reden,
het motiel`, van zoodanige ingenomonheid op te sporen. Slechts
een diepliggende afkeer toch kan een man van goede opvoeding
{1) Zonder verbranding waren zij verloren. De straf was weldaad
a
,•
ls,