HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 15

JPEG (Deze pagina), 693.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

,
9
i
zijn" (Bgdrege, pag. 110); » het liberalismus, voortgespro- E
ten nil hel ongeloof, is de theorie der » onafl1ankelijkl1eid" (ib.
pag. 45) (1).
Wanneer men deze, met voordaeht geschreven en herhaalde
uitdrukkingen overweegt, schijnt het niet gewaagd aan te nemen,
dat de heer enorm aan het liberalismus een waarlijk diabolisch
karakter toekent. Het is niet moeijelük te gissen, met welk oog
· hij dienvolgens de aanhangers dezer denkwijze moet beschouwen.
i Ik vermoed, dat de naam van » bezetenen,” in een bekenden zin,
jj hem ten hunnen aanzien welligt niet ongepast zoude voorkomen.
Q Hoe ’t zij, verdraagzaamheid jegens zoodanige ongelukkige wezens
zal wel tot de onmogelijkheden behooren, te meer natuurlijk, daar
( het den heer enorm zelfs » eene ergernis is," dat » ook onder die
geestelijken, welke getrouw zijn aan de leer der Gereformeerde
kerk, de meesten evenwel beweren door eigen prediking te
kunnen volstaan, en zelfs de broeclerlznncl le mogen, je, uit Q
zueht tot vrede (welk een vrede!) te moeren reiken aan hen,
door wie zij in gemoede overtuigd zijn, dat de gemeente, `
i waarin zü gezamenlijk arbeiden, van de alleen zoligma/tenole
{ leer afgetrokken wordt" (Bgdrage, pag. 126) (2).
Het is niet te verwonderen, dat de heer enorm, zoodanige
liefderijke gezindheid prijzende en aanwakkerende, welke de broe-
(1) Zonderling dat deze uitdrukkingen zoo juist overeenkomen met de
taal van zekere bekende Russische Memorie, uitgegaan van het Ministerie
[ van Buitenlandsche Zaken te St. Petersburg, in 1848. Zie Russlenrl (
ë und die Gegenwarl. II, p. 230. 1
(2) » Le mème Chrétien, qui repousse avec iudignation le principe ‘
Romain: » Hors de l’Eglise point de salut," ne eraint pas d’aflicher le
principe tout seinblable d’après lequel il n’y a de salut que pour les (
adhérents d’un système théologique. Exagérant, et, par suite, faussant
les rapports réels de la croyanee et de la vie, on revient a cette
doctrine erronóe de la philosophie payenne, qui faisait consister la
vertu dans la eonuaissance, ot l’on substituo la juslihcalion par ln
rlogmaliqne rl la jusll/icalion per ln foi." E. scr-innen. La (Jrlllquo (
el la Foi, pag. 37, ‘
I