HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 13

JPEG (Deze pagina), 511.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

fr Y f v·Yv`mw”7`_~_·“c"WmL _;,;;_­_:;«;;·;;-·;Y;t· ‘ `"’ ‘; ;ïï‘.'­lTTiIT°’Z"f­~«.~
7
staat een ideaal van politisoh en kerkelijk leven voor oogen, al
moge l1ij den tijd der toepassing nog niet aangebroken aehten.
lk zal beproeven dit, aan de hand der zoo even genoemde
» B{yCl)’lZg6,” in bijzonderheden aan te wijzen.
Indien de heer enonu mij welligt hier of daar niet beleefd l
genoeg vinden mogt, verzoek ik hem te bedenken, dat tegen
hem, die de gewoonte heeft andersdenkenden als Revolutionaire en
j Godlooehenactrs te brandmerken, wel onpartijdigheid, maar min- J
der gemakkelijk hoffelükheid kan in aeht genomen worden (2). l
(2) De »Nederlander" van 24 Sept. l. l. beschuldigt mü van
ii verregaande partüdigheid? Het verwondert mij van het » onpartüdige"
blad weinig. De eenvoudige voorstelling van de denkwijze des heeren
enonu, en de aanwijzing der verderfelijke gevolgen, zoo die in praktijk t
werd gebragt, moet de partü onaangenaam treffen. Dat zij nu naast l
mijne uiteenzetting een »eave eanein" schrijft, is in den regel. Maar
kan zij ongeschreven maken, wat de l1eer GROEN gesehreven heeft?
Dat is de vraag.
Behoel` ik te verzekeren, dat ik in den heer euonxv een uitstekend
man zie? Juist daarom schreef ik. De uitgever der »Are/ttves," ­- `
de schrijver van het » Handboek ," -- geniet te veel welverdiend gezag,
dan dat de dwalingen van het party/too/tt niet met dubbele naauwkeu­
righeid zouden moeten worden nagegaan.
Q
ï ”""°°'” j
l l1
l
e
1
i
l
j 1
l l
l 1
E al
` l
I
1
l