HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 654.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

6
tegen allezins » bedenkelijk/” De heer cnoeiv en de vrienden
mogen het verbloemen of ontkennen: - er is in hunne begin-
selen eene rigting, een trek, die over de bergen wijst.
Protestanten van alle gezindheden mogen en zullen, bij de
opmerking dezer verwantschap onzer anti-revolutionairs, lie-
dachtzaam overwegen, aan wie zij de hand reiken. llet zoude
mij niet verwonderen, zoo sommige godgeleerden, bij voorbeeld
de hoogleeraar Horsreon DE enoor, nog eens in overweging {
namen, of de lektuur van den Neelerlmzrler wel onvoorwaar­
delijk aan hunne gemeenten aan te rade11 zij.
i Het komt mij voor, dat, vooral voor de kennis van de prak-
j tische resultaten der anti-revolutionaire leer, niet genoeg is
gelet op een werkje, door den heer enomv in het jaar 1840
uitgegeven. Welligt heeft hij nimmer openhartiger en duide-
i lüker, wat zijne praktische inzigtcn betreft, gesproken, dan in
dit boekje. Ik bedoel de Bgïclmge tot de herziening der Grond-
wet in Nederlandse/ten zin. 4840.
Het zal, vooral in dezen tijd, nu de schrijver, aan de spits
eener heilige schaar, in de tweede Kamer der Staten-generaal
den toon geeft, niet ondienstig zijn zijne praktische plannen
wat nader, met `s mans eigen woorden, in oorsprong en strek-
king te doen kennen. Men hoort zeer dikwerf, ook van mannen,
i die den heer enoiax hoogachten, de vraag: wat hij toch wil (‘l)‘?
Het is niet te ontkennen, dat de wijze, waarop zekere punten
door hem in de dagelijksche of parlementaire polemiek worden
behandeld, hoewel voor » de vrienden" zeer duidelijk, de on- j
zekerheid van zeer velen niet wegneemt. Overigens geloof ik
te kunnen aannemen, dat, wanneer de heer enomv zich onder i
de geneesheeren der in zijn oog kranke maatschappij wil gesteld 1
hebben, en de eer afwijst van tot de politieke kleêr- en f
plannemnakers te behooren, dit met zekere reserves te verstaan
is. Wat hij wil en wenscht, is hem zeer duidelijk; ook hem
·-··-_· F
i {lj Zie: Dr. w. J. A. JONCKBLOET, 77zeoL‘rati`e en Grondwet, hl. 35
l
‘ l
i
v l
{ .