HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 11

JPEG (Deze pagina), 648.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

’vw­_"q­v«* afm ï Ti:;T--1;;··j ‘ ’ ‘ ‘ ^ `;1' JZTIZ ZTIITZ TT
( l
(
l
5 i
konden de Protestaiitsclie anti-ievolutionairs moeijelijk met de
Katholieke vereenigd biüven. - Eene scheiding had plaats, en
.1. eönnns met zijne vrienden stiehtten te München het ultra- I
montaansche tüdschrifta die Iltstoriselt-Politise/te Bldtter.
Deze strijd der Pruissisclie regering, welke nog in veler ge- i
heugen zijn zal, is voor de kennis der lang vereenigd werkzame,
doch later, zeer tot hun spijt, gescheiden Protestantsche en '
( Katholieke anti­revolutionairs, merkwaardig geworden. Eene
gewigtige bijdrage was het Semlse/ireiben an 1. Gönnas van (
den hoogleeraar te Halle, H. Lao, den ook bij ons bekenden ·
lofredenaar van 1¤1L1Ps Il en A1.v.x. Dit boekje bewees, voor ‘
elk die zien wilde, dat de scheiding der beide soorten van
anti­revolutionairs wel uiterlijk, maar 11iet innerlijk bad plaats (
gevonden; van welk voordeel de vroegere » vriend `° en bond-
genoot van Lao, .1. eönnns, bij zijn wederantwoord onbarm- V
hartig gebruik maakte.
De heeren LEO c. s. haalden zich dan ook bij die gele-
genheid, niet onverdiend, den bijnaam van Protestantse/ze Je-
mztcn op den hals. De heer Lao is, met de heeren von
onrmixcn en STAHL, woordvoerder der anti-revolutionaire partij `
in Duitschland.
Wie eene goede kritiek dezer schrijvers, van Miiitnisn, scann-
eni., von rmnnnn, srrani. wenscht te lezen, raadplege het
werk van den ook bij ons gunstig bekenden (jongeren) mei-iris, ~
System der Et/zik I, bl. 421 en volgg. (1). Deze schrijvers wor-
( denin de werken van de11 hoer enomv met welgevallen aange-
liaald, terwijl landgenooten als Bonesn en vixiv Hnivenn, waar I
’t pas geeft, de roede des meesters ondervinden.
De afstamming en verwantschap der anti-revolutionaire denk- 1,
beelden is dus wel niet van hoogen ouderdom, l'l1El2lI` daaren- i
(1) Zie ook von mxuainn. Gesa/iichttáche Entzvickelung der Bcgri/fe
( ron Rec/zt, Staat und Politi/c, pag 186 en volgg., en over von nm.-
i LER (Gil BILDERDIJK), ’0Ol’ïll KINKEIYS Iï7‘(GU(5)t 0‘L'€l‘ (LCI N(l[’lHU`)'G_f][, [Mg. (
( I14 en volgg., en (1011 Vierden Brief
i
l
1 1
1 .
I
d J - A « 1