HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 10

JPEG (Deze pagina), 681.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

l
4
niiLLEP. en F. sci-1LnonL gingen, door zeer vele anti-revolution-
airs gevolgd, van de Protestantsehe tot de Roomsch-Katholieke
kerk en in Oostenrijksche staatsdienst over. De Katholieke kerk
won er niet veel bij; te minder, daar het eenigzins liederlijk
gedrag dier beide heeren geen gunstig licht op hunne begin-
selen wierp.
Als derde verdient hier genoemd te worden de onwaardige
loot van een achtingwaardigen stam, de apostaat K. L. voiv HAL-
LER, wiens Hesmztralion der Staatswissezzschaft in 1816 het i
licht zag. De heer caomn laat niet na deze schrijvers, von
{ HALLER en SGHLEGEL, zeer dikwerf aan te halen en de lectuur
l hunner werken aan te bevelen. Tot de juiste kennis van F.
i SCHLEGEL is het doorloopen van zijn onzedelijken roman » Lu-
cinde" zeker niet ondienstig.
Na de Fransche omwenteling van 1830 werden de denkbeel-
den dier schrijvers voorgestaan en ontwikkeld in het Politisehe
Woclzenblatt, een tijdschrift te Berlijn uitkomende, naar men,
niet zonder eenigen grond, zegt, onder bescherming van den
toemnaligen Kroonprins, nu Koning van Pruissen. Dit blad
werd al dadelijk een waren lichttoren voor den heer cnoniv en
zijne » vrienden." Gansehe bladzijden werden en worden daar-
uit afgeschreven (1).
Onder de ijverige mede-arbeiders aan dit blad bevonden zich,
behalve den bekenden Katholieken generaal voiv nixnowrrz, ook
eenige ultrainontanen, de heeren JARCKE, 1>niLL1Ps en J. Gönnns,
de bekende schrijver van den At/zanasius en der C/zristlic/te Mys- (
tilt. Toen nu de geruchtmakende twist der Pruissisehe regering
met den Aartsbisschop van Keulen uitbrak, en de ontdekking
` der brieven van den kapellaan MICHAëLIS aan BINTERIM volgde,
(1) Tegenwoordig is de Neue Preussisclte Zeitung, de anti-revolution- _
aire »Kreuzzeitung," eene bron van wetenschap voor den heer enomv. i
Deelt hij ook de onlangs, bij gelegenheid der Oostersche vraag, zoo
luisterrijk gebleken genegenheid dezer » vrienden" voor den invloed van
, het .» heilige Rusland ‘?” Zonde hij deze partij zóóver willen volgen? (
l
i
l
l
l .
vl l
e . . ...... .. M L . en op L -i_ L .,