HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 766.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

voor kleindochters mij zullen haten; waarvoor ze mij de
oogen zouden willen uitkrabben. Een lied in proza.
Een lied, dat niet gezongen maar overdacht zal worden.
Een lied, niet ontsproten aan de fantasie maar geschreven
op grond van de werkelijkheid.
Men zegt dat, ik meen Iames Watt, door het zien van
een dansend dekseltje op een ketel kokend water op de
idee van de stoommachine gekomen is.
Ik mag zeggen dat ik door °t geraas van de fluitketel ­­­ `
ons meisje was haar grootvader gaan begraven en is ,
nooit teruggekeerd -­- er toe gekomen ben een probleem
te aanschouwen, waar voor velen onzer problemen mo-
gelijk niet waren.
* * #
Wij zien in onze dagen, hier zoo goed als in andere
landen, vrouwen in beroepen, waar men dat voor vijftig
l jaar als absurditeit zou beschouwd hebben.
Ik herinner me uit mijn jeugd het eerzame ambt van
vroedvrouw, bewaarscho0l~ en winkeljuffrouw.
We hebben er bij zien komen fabrieksarbeidsters.
telefoonjuffrouwen, onderwijzeressen, leeraressen. art~
sen, ingenieurs, advocaten, dominées, Kamer~ en Ge~
meenteraadsleden, omroepsters, conducteurs, chauffeurs
en wat u wilt.
In alle beroepen zijn zij, speciaal sedert den oorlog ge~ l
drongen en wij zullen ze voorloopig daar houden.
De vrouw, die numeriek in de meerderheid is, (de
natuur brengt meer vrouwen dan mannen voort opdat er
een reserve aanwezig is) tracht, nu alle inrichtingen van
onderwijs voor haar openstaan, steeds meer de over-
heidsberoepen te bezetten. Het is blijkbaar haar goed
recht. Als zij de voorkeur geeft aan een beroep boven den
man en de kinderen, het zij haar van harte gegund; ook
x