HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 9

JPEG (Deze pagina), 544.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

7
van een aandeel geraken, de overschrijving daarvan slechts
ren name van een hunner kan plaats hebben.
De Aandeelen en Recepissen worden inges<·hreven in een
daartoe bepaaldelijk ingerigt register, berustende ten kan­
torc van de Directeuren of ter plaatse door hen aan te
wijzen.
Van elken overgang van Aandeelen en Recepissen zal
op dit register moeten blijken door eene verklaring, welke
door of van wege den Vennoot en den verkrijger wordt
Ji onderteekend, niet overlegging van de uoodige stukken en
bescheiden tot wettiging van den titel van den nieuwen
eigenaar.
De overdragt van Aandeelen en Recepissen zal niet an-
ders mogen geschieden dan niet toestemming van de Di-
recteuren en Commissarissen; door zoodanige overschrüving
eener recepis wordt de primitieve deelhebber stilzwijgend
van alle verdere verpligtingen jegens deze Vennootschap
ontslagen.
Voor aandeclen en recepissen, die in het ongereede zijn
geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar
duplicaat­bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die ver"
missing, ten genoege van Commissarissen en Direeteuren
g behoorlijk blijkt.
Voor beschadigde aandeelen en recepissen kunnen, tegen
intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe
aandeelen, dragende hetzelfde noinmer als de beschadigde,
worden uitgegeven.
j Ama S).
B E S T U U R.
Y Het bestuur der Vennootschap wordt opgedragen aan
twee Directeuren, onder toezigt van vijf Commissarissen,
­ tot welke respectieve betrekkingen bij deze worden benoemd,
` te weten :
l
ä