HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 8

JPEG (Deze pagina), 555.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

U
deelnemers bij aankondiging in de rlagblaileu kennis gege-
ven worilen.
Alle stortingen gesehieden ter plaatse door de l>ireeteu­
ren aan te wijzen.
Indien een deelnemer nalatig blijft om eene storting op
den daarvoor gestelden tijd te doen, hebben Direeteuren,
onverminderd alle andere regten der Maatschappij, de be-
voegdheid om, na herhaalde aanmaning, den nalatigen
deelnemer van al zijne regten vervallen en de door hem 1*
reeds gedane stortingen ten behoeve der Maatschappij ver-
beurd te verklaren.
,m‘. 7.
KEUEPISSEN.
Voor elke te doene Storting zullen aan de deelhebbers
j worden uitgereikt reeepissen op naam, door de beide Di-
V reeteuren en twee (l0lHll1lSSïl1`lSS(3l1 onderteekend. I
i Aar. S.
ArNDlil·1LEN.
j Zoodra het bedrag, waarvoor in deze Vennootschap is
i deelgenomen , ten volle zal zün gestort, zullen de reeepissen,
tegen intrekking daarvan, worden ingewisseld tegen aan- ,
deelen en wel binnen twee maanden na de uitgifte der
reeepissen voor de laatste storting.
De aandeelen zullen zijn op naam, doorloopend geno1n­
V nierd en door beide Direeteuren en twee Coimnissarissen
onderteekend.
Bij elk aandeel zal worden gevoegd 6611 stel gedrukte J
dividend­bewijzen, dragende hetzelfde nonnner als het aan-
t deel, waartoe zij behooren. Y
De aandeelen zijn onsplitsbaar en de aandeelhouders
niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner ­
aandeelen. `
l De Vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk r
aandeel, zoodat, bijaldien meer personen tot den eigendom `
V i