HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 7

JPEG (Deze pagina), 598.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

D
De Aandcelen der eerste Serie zijn voerhet passeeren der
acte van oprigting, voor het geheel geplaatst.
De tweede en volgende Seriën zullen worden uitgegeven
naar gelang van de behoeften der Maatschappij, immers
binnen den tijd van tien jaren na de oprigting der Ven-
nootschap, tenzij in eene Algemeene Vergadering van deel-
hebbers tot verlenging van dezen termijn besloten en daar-
voor de Koninklijke bewilliging verleend worde.
lx Tot de uitgifte van elke dezer Seriën zal, op voorstel van
` Directenren, in eene Algemeene Vergadering van deelheb-
bers, worden besloten, doch in geen geval dan nadat het
volle bedrag der vorige Serie of Seriën zal zijn gestort.
De uitgifte van de aandeelen der tweede en volgende
Seriën zal geschieden a pari of tegen zoodanigen prijs bo-
ven pari, als in de Algemeene Vergadering van deelhebbers,
waarin tot de uitgifte van zoodanige Serie besloten is, zal
zijn bepaald en vastgesteld.
Aar. 5.
UITBREIDING.
Bijaldien eene Vergrooting van het maatsehappelijk kapi-
taal wenschelijk mogt worden geacht, kan daartoe, behou-
, dens de Koninlijke bewilliging, op voorstel van Commissa-
rissen en Directeuren door Aandeelhouders, in eene Alge-
meene Vergadering worden besloten.
ART. G.
STORTINGEN.
De Storting op de Aandeelen der eerste Serie zal moeten
4 geschieden als volgt:
50 percent bij en op het passeeren der acte van oprigting
,, en 50 percent op den 3°‘€" Januarij 1870.
E Bij deelneming in de tweede en volgende Seriën, zal het
g tijdstip, even als het bedrag van alle stortingen door de
Directeuren, na raadpleging met Commissarissen, vastge-
A steld en daarvan minstens vier weken te voren, aan de
li