HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 6

JPEG (Deze pagina), 571.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

` ·l
.n’r. 23.
DUUR.
De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van Vijf
en twintig jaren en zal haren wettelijken aanvang nemen
op den dag van het passeeren dezer acte.
VERLENGING.
ln eene Algemeene Vergadering, minstens zes maanden J
voor het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der A
Maatschappij te houden, zal door de deelhebbers worden
i beraadslaagd en beslist, omtrent de verlenging van den
duur der Vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden
tijde, behoudens in het geval van verlenging, het verkrij-
i gen van de Koninklijke bewilliging.
ONTBINDING.
Bi_jaldien uit eene opgemaakte balans mogt blijken, dat,
na geheele uitputting van het reserve­fonds, het kapitaal,
t waarvoor is deelgenomen, door geleden verliezen eene ver-
l mindering van vijfentwintig percent heeft ondergaan, zullen
j (‘ommissarissen, zoo spoedig doenlijk, eene Algemeene Ver-
] gadering van Aandeelhouders beschrijven ten einde te raad- ‘
plegen en te besluiten of de Vennootschap zal worden ont-
bonden, dan wel of zij 1net het alzoo verminderd of wel
j met op nieuw aan te vullen kapitaal, zal worden voortgezet.
l Anr. 4.
KAPITAAL.
Het kapitaal der Vennootschap wordt aanvankelijk be-
paald op TVEElVIAAL HONDERD VIJFTIG *
DUIZEND GULDEN. . M
i Dit kapitaal is verdeeld i11 Vijf Seriën, ieder tot een be-
J drag van Vijftig D11iZ6I1d Gllldêll. ë
i . . . »
Iedere Serie is verdeeld in VIJFTIG AANZDEELEN
A van DUIZEND GULDEN elk. ï
+2