HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 17

JPEG (Deze pagina), 543.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

‘ l.`>
. reeteuren, voor alle winstverdeeling. _jaarli_jl<s een zeker
bedrag a.Izoml<·ri·n lul belooning van buitengewone ver-
diensten van eeii o[' meer vissehers, in dienst van de
Veiiiiootsvliaji. daartoe door de llirecteureii voor te dragen.
Aar. 21.
' ERANDERI NG S'1‘A'l`UTEN.
, (äeene verandering van Statuten zal kunnen plaats heb-
t ben dan, behoudens ’s Konings goedkeuring, bij besluit
der Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, genomen
V met eene meerderheid van ten minste drie vijfde der stem-
V men van de tegenwoordige of vertegenwoordigd wordende
V stemgeregtigdeu en nadat bij gedrukte eireulaires aan de
Aandeelhouders, minstens eene maand te voren, mededee-
J ling van de voor te stellen veranderingen. zal zijn gedaan.
Art. 22.
KENNISGEVINGEN.
Alle kennisgevingen aan de aandeelhouders te doen, met
i uitzondering van die bn art. 16, al. 5 genoemd, zullen
j geschieden door middel van aankondiging in twee in Am- `
j sterdam versehijnende dagbladen.
f ART. 23.
LIQUIDA'1‘IE.
Bij ontbinding der Vennootschap geschiedt de liquidatie
liarer zaken door de Direeteuren, onder toezigt van Com-
missarissen, tenzij de Algemeene Vergadering van Deel-
V hebbers ten dien. einde eene bijzondere Commissie mogt
‘ benoemen.
l SLOTBEPALING.
De eventueele wijzigingen, welke door de Hooge Regering
r als eonditie voor de goedkeuring dezer Statuten mogten
V worden voorgeschreven, zullen verbindend voor de deelne-
mers zijn.