HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 16

JPEG (Deze pagina), 604.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

1·l i
ln de Algemeene Vergadering beslissen de steingereg- i
ligde aandeelhouders. niet uitzondering van hetgeen in
art. 21 dezer statuten is bepaald, bi_j incerderheid der aan-
wezige stennnen; die besluiten zijn verbindend. voor alle
zoowel aan- als afwezige aandeelhouders. j
Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meer- E
derheid vereiseht.
Het steniregt zal ook kunnen uitgeoefend worden door j
schriftelijk geinagtigden, die eehter zelven deelhebbers moe- §
ten zijn en die geene betrekking van `Dl1‘GCl3Cl1F·OOml1llS-
saris of geëinployeerde dezer maatschappij bekleeden. Q
Ieder aandeel geeft regt tot eene stem, inet dien ver- ‘
stande nogtans, dat gee11 der aandeelhouders meer dan O
drie stennnen voor zieh zelven zal mogen uitbrengen, zoo-
lang de tweede serie van aandeelen in het niaatsehappelijk i
kapitaal niet zal zijn uitgegeven en niet meer dan zes
i stemmen, wanneer voor honderd aandeelen of meer zal zijn
deelgenomen.
Niemand zal zich door meer dan een persoon doen ver-
tegenwoordigen.
i De President-Coininissaris leidt als Voorzitter de verga-
dering en besluit bij staking van stennnen.
V Van het verhandelde in alle Algemeene Vergaderingen ij
worden notulen gehouden. *
Am?. :20. i
ONDERS'i‘El`NINGSl’0NDS EN EX'1`RA·BELOONING
VOOR YISS(3HERS•
I
(lOl1ll1llSSä1'lSS(3l1 hebben de bevoegdheid oin, in overleg i
inet de Direeteuren, voor alle winstverdeeling, jaarlijks een J
zeker bedrag af te zonderen, ten einde de op de vloot der f
Vennootschap varende vissehers te doen deelen in eenig
j fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van j
zoodanigen dier vissehers, die in dienst der Vennootschap, l
onverhoopt niogten komen te overlijden of verminkt worden_
Evenzoo kunnen Connnissarissen, in overleg met de Di-