HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 15

JPEG (Deze pagina), 560.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

?? ? ?
a
A l:;
ART. 17.
WINST- EN YERLIES­REKENING.
lndien in ecnig jaar het verlies de winsten mogt zijn te
1 boven gegaan, zonder uit de Reservekas te zijn gedekt, zal
‘ de Winst- en Verlies­rekening daarvoor blijven belast en in
de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn ge-
maakt, vóór dat weder is ingewonnen, hetgeen de Winst-
en Verlies­rekening nog schuldig stond.
ART. 18.
RESERVE-FONDS.
Het Reserve­fonds zal afzonderlijk worden beheerd en
zullen de renten daarvan moeten oploopen tot kapitaal ,
zullende zoodra en zoolang dit fonds vüf en twintig percent
van het gefourneerde kapitaal bedraagt, verder ten behoeve
daarvan niets meer afgezonderd worden en zullen de vroeger
daarvoor bestemde tien percent, alsmede de renten van het
fonds, ten bate der aandeelhouders komen.
Omtrent het beheer, het gebruik en de wijze van beleg-
ging van dit fonds, wordt door de Directeuren in overleg
­ 1net Commissarissen voorzien, en de rekening en verant-
woording daarvan, jaarlijks aan de Algemeene Vergadering
j overgelegd.
_ ART. 19.
YERGADERINGEN.
De Algemeene Vergaderingen worden te Amsterdam ge-
houden.
j Zij vertegenwoordigen de geheele Maatschappij.
<: Alle oproepingen voor vergaderingen moeten geschieden
1ninstens 14 dagen, vóór den dag, waarop zij zullen plaats
hebben, door middel van aankondiging in de dagbladen bij
Art. 22 bedoeld.
De gewone Algemeene Vergadering waarin de mededee-
ling der balans plaats heeft, wordt jaarlijks in de maand
April gehouden.