HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 14

JPEG (Deze pagina), 623.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

l
z
12 ‘
som met hare renten minstens vijitig per cent van het ge-
storte kapitaal der Vennootschap zal bedragen, zullende de
afgezonderde sommen, op de wnze hierna bij Art. 18 te
vermelden, worden belegd, dan wel tot aankoop of aanbouw
van nieuw materiëel, ter uitbreiding der onderwerpelijke l
onderneming aangewend kunnen worden, een e11 ander `
ter beslissing van Commissarissen, in overleg met de Direc-
teuren.
Mogten de volgende jaren, zoolang men voormelde af-
schrijving niet ten volle had kunnen bereiken, zoodanige
resultaten opleveren, dat, behalve de bepaalde afschrijving `
van vijf ten honderd, meer dan vijf per cent aan de Aandeel-
houders kan worden uitgedeeld, zal dit meerdere dienen
tot zooveel grooter afschrijving als noodig zal zijn om die
van vorige, minder voordeelige, jaren te compleetercn.
Van de winsten die, na voormelde afschrijving, zullen
j oversehieten, zal eerst en vooraf aan de deelhebbers vijf
i ten honderd over het door hen gefourneerde kapitaal wor-
A den uitgekeerd.
De alsdan resteerende winsten zullen in dier voege wor-
den verdeeld, dat daarvan aan de Direeteuren te zamen
40 percent, aan de Commissarissen te zamen 10 percent ·
A wordt toegekend, 10 percent tot een Reservefonds afgezon-
i derd blüft en de overblijvende 40 percent door de aandeel- j
houders pro rato van het door hen gestorte kapitaal .
worden genoten.
De uitbetaling van het dividend, zal bin11e11 eene maand
na de goedkeuring der balans plaats hebben en daarvan
bij gedrukte circulaires aan de Aandeelhouders tijdig door t
l de Directeuren mededeeling worden gedaan. vè
Dividenden, welke niet binnen vijf jaren, na de daartoe
bepaalde maand zijn opgevorderd, komen ten bate der
Maatschappij en worden bij het reservefonds gevoegd, ook
nadat dit fonds het daarvoor bepaalde maximum heeft
l bereikt.