HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 13

JPEG (Deze pagina), 577.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

.1 I
niet is voorzien, de functien van Commissaris te zamen.
voorloopig te blijven uitoefenen.
De nieuw benoemde Commissaris zal worden aangesteld
voor den tijd, welken zgn voorganger nog zoude hebben
moeten vervullen en ook bij züne aftreding weder verkies-
baar zijn.
Aar. 15.
B A L A N S.
Op den laatsten December van elk jaar en voor de eerste
maal op dien dag van het jaar 1871, zullen de boeken
der Vennootschap gesloten en daaruit, zoo spoedig doenlijk,
immers binnen den tijd van drie maanden na die sluiting,
door de Directeuren worden opgemaakt eene balans, aanwij-
zende den waren Staat der Vennootschap en welke balans,
door de Direeteurcn onderteckend, met de daartoe behoo-
rende justificatoire stukken en bescheiden, aan Commissa-
rissen zal worden overgelegd om door dezen, met een praead­
vies aan de jaarlüksehe Algemeene Vergadering Vftll Aan-
deelhouders, ter beoordeeling en goedkeuring te worden
aangeboden.
De goedkeuring der balans verstrekt aan de Commissa-
rissen en Direeteuren, tot finale decharge wegens alle verrig-
tingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de
boeken, verhandeld.
ART. 113.
WINSTYERDEELING.
Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans zullen
blijken te zijn gemaakt, zal eerst en vooraf en vóór alle
verdeeling, worden afgezonderd eene som, voldoende tot
afschrijving van minstens vijf percent van het primitieve
bedrag der daarstelling of aankoop van de schepen met
hunne aanhoorigheden, netten en verder visehtuig, bene-
vens de gebouwen en gereedschappen en zal die afschrijving
jaarlijks plaats hebben totdat en zoolang dc lwijecngcbragle