HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 12

JPEG (Deze pagina), 582.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

l(l
zoo dikwijls zij zulks in het belang der Vennootschap noo-
dig oordeelen en besluiten bij meerderlieid van stemmen.
Bij staking der stemmen beslist de Voorzitter.
Van hunne goedkeuring van daden der Directie, waar-
omtrent deze met hen moet raadplegen, zullen zij sehritl
telijk doen blijken.
Zij hebben het regt ten allen tijde eene Vergadering van
aandeelhorulers bijeen te roepen en zijn daartoe verpligt
op eene seliriftelijk gemotiveerde aanvrage van deelheb-
bers, gezamenlijk minstens een vierde gedeelte van hel
kapitaal, waarvoor is deelgenomen, vertegenwoordigende.
ln de laatstbedoelde Vergadering zullen geene andere
punten ter talel gebragt worden dan die, welke in de ge-
dane aanvraag staan uitgedrukt.
(lommissarissen hebben het regt hunne reis- en verblijl-
B kosten in rekening te brengen.
ART. 14.
1 VACi'l`URE IN DE DIRECTIIQ.
l ln geval van overlijden, bedanken of ontslag van een
der Direeteuren zal in die vacature worden voorzien, na
j eene voordragt van drie personen, door Connnissarissen en
i den overgebleven Directeur opgemaakt, in eene Algemeene
B Vergadering van Deelhebbers, daartoe, zoo spoedig moge-
, lijk bijeen te roepen.
Tot zoolang niet in die Vacature zal zün voorzien, zal
j een der Commissarissen met den overgebleven Directeur, het
. beheer der Vennootschap voeren.
VACATURE IN HET COMMISSARIAAT.
. Bij vacature in het Commissariaat, binnen het jaar, ge-
, sehiedt de vervulling der open gevallen plaats in de eerstvol-
gende Algemeene Vergadering.
De overgebleven Commissarissen zullen het regt hebben,
imniddels zieh een der aandeelhouders in die betrekking
voor zoolang le assuineeren of wel zoolang in de vacature