HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 11

JPEG (Deze pagina), 531.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

Si
ART. 11.
BEZOLDIGING DER DIRECTEUREN.
leder Directeur geniet eene bezoldiging van f 500 ’s jaars
over elke serie, waarvoor in het maatschappelük kapitaal
zal zün deelgenomen en daarenboven ee11 bij art. 16 be-
paald aandeel in de zuivere winst.
.AR'1‘. 12.
` 1i 1 N .4 N 0 1 E iv.
De Direeteuren zijn belast met de bewaring van alle
gelden en fondsen der Vennootschap. Zij zijn verpligt de
gelden, die tijdelijk voor den dienst der Vennootschap
· niet benoodigd zijn, te beleggen in beleening of prolongatie,
tegen onderpand van soliede en courante effecten, dan wel
die te storten in eene rentegevende deposit0­kas eener
soliede bank- of kassiers­inrigting.
ART. 13.
COMMISSARISSEN.
Cornmissarissen hebben geen deel aan eenig beheer. Zij
zijn belast met het toezigt over de handelingen der Direc-
_ teuren.
Telken jare, te beginnen met 1871, treedt één der Com-
missarissen in de gewone Algemeene Vergadering af, vol-
gens rooster, aanvankelijk door het lot te bepalen.
De aftredende Commissaris is echter weder verkies-
baar.
Commissarissen worden benoemd door de Algemeene Ver-
gadering.
Ieder hunner heeft den vrijen toegang tot de kantoren,
de schepen en de gebouwen der Vennootschap en is bevoegd
tot de inzage van de boeken, de eorrespondentie en kas,
alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende han-
rlelingen.
Zij kiezen uit hun midden een Voorzitter en vergaderen