HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 10

JPEG (Deze pagina), 571.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

S
tot l)iroctcurcn, dc Heeren:
Mr. JOHAN CASPAR BIJLEVELD en
Mr. CHARLES BOSCH REITZ,
cn tot Commissarissen, de Heeren:
F. C. VAN HALL,
J. J. MIJNSSEN,
M. H. INSINGER,
A. VAN LENNEP,
W. F. A. BEIJERINCK. `
Directeuren, zoowel als Commissarissen, zullen aandeel-
houders in deze Vennootschap moeten zijn.
j Directeuren cn Commissarissen zijn niet verder aanspra-
j kelük dan ter zake van de behoorlijke uitvoering van den
i hun opgedragen last; zü zijn, uit kracht der verbind- -
tenissen van deze Vennootschap, aan derden niet persoonlijk
verbonden.
j ART. 10.
l B E H E E R.
De Dirccteuren vertegenwoordigen de Vennootschap, zoo
in regten als daar buiten en zijn belast met het beheer
p harer zaken.
. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die tot den werk- ,
kring der Vennootschap behooren, binnen de grenzen liarer
statuten.
j Zij mogen, zonder voorafgaande toestemming van Com-
i missarissen, niet overgaan tot aankoop, aanbouw, verkoop
A of afstand van schepen, steigers, pakhuizen of andere on-
roerende goederen, noch regtsgedingen voeren.
. Zij mogen, iniddellijk of onmiddellük niet in eenige ree-
derij , soortgelük aan de onderwerpelijke of daaraan verwant,
onder welken titel of benaming ook, geïnteresseerd zün.
Alle stukken, de Vennootschap verbindende, zullen door
A de beide Directeuren of bij ongesteldheid of verhindering
van een hunner, door den anderen en een der Commissa-
, risscn moeten geteekend worden.
l