HomeBrieven aan een oud-GaribaldiaanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

l
!
l
Hier is een voorbeeld, dat mij in ’t bijzonder aan U doet denken:
de Duitsche kunstopvatting. Wat zal Uw eerste opwelling zijn, ,
als ik den naam Michael Angelo voor U uitspreek? In ’t allereerst
een gevoel van verveling misschien, want voor U moet daarin iets ` ‘
even afgezaagds zijn als voor mij, wanneer Amerikanen mij 1net
hun eeuwig Stratford-on-Avon aan boord komen. Maar, als
eens die eerste pijnlijke indruk is uitgewischt, zult toch minstens
een gewaarwording ondergaan als ik en ieder ander. In een visioen C
zult b. v. die majestueuse handen van den Mensch voë r U zien, l
die zich sluiten over de grendels van de laatste poorten des Levens: g
groote en schrikwekkende handen als die van den jongen man, die den E
steen boven Florence heft en het oog gericht houdt op den kring van li
heuvels die het omarmt. Misschien ook zult gij denken aan dat
geweldig zwoegen van borst en lendenen en strot in " De Slaaf," dat *
is als een aardbeving die een heel landschap oplicht. Of zal die ont- ·
zagwekkende Madonna U vóór oogen staan, wier mededogen grooter
is dan de dood? . . . Hoe het zij, Uwe gedachten zouden het
aangrijpend paganisme van den man en zijn nog aangrijpender Y
Christendom niet onwaardig zijn. Wie anders dan God zelf kon ·
een wezen als Michael Angelo hebben uitgebeeld, en wie anders dan
Michael Angelo kon zich wagen aan het 'uitbeelden van de Moeder j
God’s ? '
Duitsche kultuur behandelt het geval op deze wijs: " Michel- j
angelo Buonarotti (1475-1564).~(=Bernhard) de stamvader van de i
familie leefde in Florence omstreeks 1210. Hij had twee zonen, r
Berlinghieri en Buonarrota. Met dezen laatsten naam, dien wij in
latere generaties meermalen aantreffen, wordt de familie gaandeweg `
. aangeduid. Het is een Duitsche naam, samenstelling van Bona. y
(ons Bohn) en Hrodo, Roto (Rohe, Rothe). Bona en Rotto komen
voor als Ilombardische namen. Buanarotti is mogelijk het oude
Lombardische Beonrad, dat met het woord Bonroth overeenkomt.
Verwante namen zijn Mackrodt, Osterroth, Leonard." En zoo voorts.
"Zijn gezicht wordt altijd in heldere kleuren gegeven . . . de
oogen zijn eer klein dan groot en hebben de kleur van hoorn, maar ;_
er komen hier en daar streekjes in voor van geel en blauw. Haar ,
en baard zijn zwart. De portretten laten geen twijfel omtrent deze ä
bijzonderheden. Neem bijvoorbeeld, als het meest belangrijke, dat l
van de hand van Bugiardini in Museo Buonarotti. Hier ziet men zeer L
duidelijk de streekjes in de iris­let vooral op het rechter­oog. Het
linker kan worden beschreven als zoo goed als heelemaal blauw "- ;
En zoo voorts, en zoo voorts. " In Museo Oivico in Pavia is een fresco·
beeltenis van een onbekend meester, waarin dit helder rood van het ,
gezicht bijzonder opvalt. In verband met deze physieke eigen-
aardigheden," luidt de conclusie van den geleerden beschrijver, " moet
men op anthropologische gronden aannemen, dat hij, schoon oorspron-
kelijk van Duitsche afkomst, een kruising was van het Noordsche en
het Westersehe ras der brunetten." ä
Zoudt gij dezelfde moeite nemen om te bewijzen, dat Michael
Angelo een Italiaan was, die deze man zich geeft om aan te toonen dat ·
hij een Duitscher was 'Q Natuurlijk niet. De eenige indruk die deze
snuiter (een erkend Pruisisch historie-schrijver l) op U of op mij _