HomeBrieven aan een oud-GaribaldiaanPagina 5

JPEG (Deze pagina), 886.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

! !
j !
!
BRIEVEN AAN EEN OUD­GARIBALDIAAN.
Tweemaal, O, Italië, hebt gij gesproken en reeds smacht
De Tijd, uw stem te hooren voor de derde maal.-Svvinburne.
MIJN WAARDE . . . .
Het is lang geleden sinds wij elkaar ontmoetten en ik vrees dat
I deze brieven U wel nimmer zullen bereiken. Maar in deze dagen
j van strijd komt mij met eigenaardige duidelijkheid voor den geest,
hoe gij voor uwen ezel het penseel placht te zwaaien en hoe’t mij,
een kleinen jongen toen, was, of gij op dezelfde wijze de bajonet tegen
de Teutonen moest hebben gebruikt-ik hoop met dezelfde vaar-
digheid en hetzelfde resultaat. In dat tijdperk van mijn aanschijn
i schenen de verwen waarin gij dat penseel dooptet in een soort .
j romantisch verband te staan tot uwe vaderlandsche historie. Vene-
j tiaanseh Rood bij voorbeeld had iets prachtige en tegelijk verschrik-
j kelijks en deed niet Gebrand Sienna onwillekeurig denken aan een
{ geweldige catastrophe op het slagveld? Ho ·’t zij, toen ik gisteren
! in de straat de kleuren van uw vlag ontplooid zag, moest ik onwille-
! keurig denken aan die kleuren op uw palet.
! ` Geen nood, dat ik U of Uwen landgenooten zal trachten ’t hoofd
§ op hol te brengen met dingen, die Italianen zelf ’t best weten! Gij
j kunt natuurlijk beter dan ik het voor en tegen wegen van de eene of
i de andere koers, die voor U openstaat. Zeker is het voor een natie
j als de Uwe geheel overbodig te toonen, dat het haar niet aan moed
ontbreekt. Italie heeft ongetwijfeld evenveel op ’t spel gezet met
buiten den oorlog te blijven als ’t geval zou zijn, als zij er deel in
‘ nam.
Wel maken proclamaties en krantenartikelen van Duitsche zijde
het duidelijk genoeg, dat de Duitschers een graad van overgevoeligheid
hebben bereikt die van krankzinnigheid niet ver af is. Maar, indien
wij ons in de nachtmerrie van een Pruisisehe triomf kunnen indenken,
! geloof maar dat zij aan dingen hun haat zullen koelen, die geheel
buiten het kader van het Drievoudig Verbond vallen! Tegenover
Belgie bestond hunnerzijds een belofte, het met vree te laten; van
` zulk een afspraak met Engeland was geen sprake. Zij hebben er een
verzonnen. Het heet, dat er zoo iets als een Pactus Teutonieus,
. een stilzwijgend, onderling Teutonverbond zou bestaan. Niemand
! in ons land heeft ooit van zoo iets gehoord, maar in de Duitsche
! akademie-kringen weet men er U alles van te vertellen. Het schijnt ‘
j ‘ in verband te staan met de kleur van iemand’s haar. Maar ik her-
! haal, het is er mij niet om te doen op Uwe beslissing invloed uit te
j oefenen, behalve misschien, dat ik U onwillekeurig zekere punten
! van overweging voorleg, wanneer ik ons geval met U bespreek.
j Het komt mij voor dat het beste, misschien het eenige werk, waartoe
j (ia 0­ii­Gp. 5) A 2
ä