HomeBrieven aan een oud-GaribaldiaanPagina 19

JPEG (Deze pagina), 592.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

lo'7
« gemakkelijk zou zijn, zulke heilige wonden als geheeld te beschouwen
en ze te vergeten. Er moeten nog vele Katholieken in leven zijn, die
een Jacobijn nimmer de hand kunnen toesteken. Er nioet<n nog vele
i oude Republik. inen rondloopv-n, die het gezicht van een priester niet
kunnrn uitstaan. Toch is er iets, waarvan de bloote visie genoeg
zou zijn om hen in clkaar’s armen te vo;‘r:=n. Laat hen slechts Noord-
waarts kijken en het derde ding, verschillend van hen allebei, in het
oog vatten, het ding dat denkt dat h·t ver boven hen staat: het
'Y
H
`l
. in hun oorlogsberichten toepassen: meuws aat mt lzenzeéeen tot hen,
komt.
Door de warmte van Uw geloof, zoowel als door de diepte van Uw
twijfel hebt gij, Italianen, met de traditien van Rome levend in U, het
recht verworven om U beslist te verzetten tegen het uitstorten van
koud water uit het Noorden over Uwe brandende zuidelijke strijd-
ii vragen. Het is waarlijk geen overdrijving te ziggen dat noch de
Kerk in haar hoogste uiting van onverdraagzaamheid noch de Re-
publikeinen in hun grootste ongebondenheid ooit zulk een kaakslag
W aan de menschheid toedienden als deze, van de ruwe hand van deze
nieuwe en naar wereldmacht dorstende monarchie.
W Beschaafde menschen hebben altijd iets met elkaar gemeen gehad,
ware het alleen hierin dat zij zich " burgers ” noemden en op " civi- W
lisatie ” uit waren, of om geen andere reden dan dat.zij zondaren
waren en niets meer. Onder Uwe voorvaderen bestond een ding, dat
zij " verecundia ” noemden en dat zoowel nederigheid als waardigheid
insluit.
Welke ook onze gebreken zijn, wij gedragen ons een weinig anders
_ dan de Pruisen. Wij bulken niet dag en nacht om aandacht te vragen