HomeZur Geschichte der Kommune von ParisPagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 39.63 MB

ïè’

Sèacbfufgcnbe Drgcmc cmpfcbfcn ïicf) gum 2(bmmcmcut;
gf jöerïinea; ïyrcie ‘J3reïïe“. Qrïcbcint tüg= ,,ä§r:içbenQ=_1m§ïvrci§citQp¤jt.” (Exïcbeiçt
. F Iicï mit 21uQ1m1)me beQ ëmmuta Q, @0m1= mbcbcnthcü cmmuï m S“êö1ugQberg. ëlêmê
7 .. - . 9. . . . - .
{amen . 4V tagê mit bev 1[Iu1tm_rtcu ®1ILIïI§0€ï[t1g€ bnertelyabxlxcb 75 EB;.
· `ï ,,€®ie ëfèeuc ëD3€ïf", m ?BcïIi11, SBIYEIQ v«-~­·»·~»
Ieibeu Dï€ïfeïj_üb1:[iC§ 4 glïaïf. ,,‘l[äBeiteïg1;e1§1b": egfclgigt çm;R2_ lïcllb
1 1 ,,0Zi)em11ü;,crftcic‘Br€1`ïc",erï®ci11tmöc[)cnt¢ '^DIm“ C“_ WUR: JF C1? ï mm 5 UF
Iaffêlt. {id) jeçbgmul, per Quuïtui 1 932. 80 2Bf. cä;ïä’f,f’O_ïgaïb lu?3;gg·
. , .. _, _ ’ H · . ër ` ' _ _ ‘:
??f)°r?‘ ;¥‘ - ·/@”‘“‘m‘£W"‘?*“’­ %‘”g?1‘ mb ?B""‘““‘ ïdyen Mmm, cmbcmt m mmm
ME bw T)¥b , Cïmemt mD‘?€“t[FdU€d)§m“{· Cäpmcbu in Qäubuvücït uub foïtct per
menu gsm W D·““”**‘ï 1 mïf 90 _‘;Bï; Qmmr @0 fx. = 1 mm 20 us?.
gïnëe ,,®çr $¤[ïQïtaatf’, Dvsgcm ber 1fvg,u11çm!gqcf2en I/gmx ®Dm·mt_«» @­çï<bCh`[ï Imgpfb ill Wm:
1848 ?ï§B¤ï€1{>¤ïT€ï ?®‘ëïïï1€YJI¤“b?~ _ UICDCIXW mautcc zu ülmcmfa. ü>mQ Juipxl. 5 $@011.
· _ TUDCIJCIWWD DYEEPTGY m gcwöïïb çïïmä ,,‘§>ie ‘3ïagmacDt", Drgum bcQ ïcbmeigew
ïçmü P9? ‘U¤¤ïï¤ï Tu? Qïmä ®€uïlCY)Y¤*1b 1 ïcïyeu9lïbcitcrb1utbcQ, cïïcbciut lUüfI)€1lY=
IFUEY ëmüïf GO ‘«T$T· {id?) gmeimul in Büïich uub ïuïtet per
2, ,,®ie ïêcue ?2BcIt." Sïïuïtrirteë 1111ter= Quartal 1 äD%m;f 40 àèï. _
I @8, ` Iyalghuugëbïatt für baë %ïJIïï [ëdïïtbcäxzt ,,@ée?cI)`bcitZI, Qrgïur ber äfïbmtïràaaïtci hï
, · mb cutiicb. ‘BïeiQ vicïte`jü`)ri 1 . eterrei ;, cricyciut müqczït i ; emma
”rhd)‘ 20 äBf., in äeïtcn ën 30 ‘l$f. in äBieucg=2?euïtabt IUID f¤ïtct_ per
. ïswsmw »Drgcm ms ammm mx; warmï 7v fn = 1 ‘l*ë¤vï OO ïlër
".¤.." ._.¤.. ..’ ·=_ ·.uD. ng; Ham
few fm ben ëläabïfxcw .pa1mu, ëbumfem nëüäswï ®€`m¤Yï¤ï » XIQHH U _(«_lQ€¤ 111
Dcim, ïrb uub Gàcïubauicu. (äiïïchsixyt MY `l'42ö·‘b€1¥·_ 9[¥[mY€ïPfïTm_1ïï ??¤TD‘
ïvötbèllflïtï) €1II111G.1 in .sga1mu, qärmä çmïëllftl L‘1ï1CY)€l1lï ïUmI)@ut[Lcï) cmmcf[
@5 B per Qyuaïtaï l gym; 111%CïD=@0ïf.ïBï€l§D€IIQ~1[l1I`ï.60@€IIT5.
• H ï• • `• "J­)­ •" H;
m , ,,ïï¥äêbgl€§ äêgïfëgvvtcgi €ïï;Y)_€ïïtw§2°§‘g€§§§’ Hëgäägïelá ëïïcägïïtjïbïïgtëDQT;
_ 1) wma; er uaru .0 . E b· M, · _,­,­.·[_[·2·<DH.
« wb E ,,@rmr,«m 212a«9mr,_mj·, Qêxjrïfêbïatt füï ° E" m ?Eï?l’jl3ïïï’·“" °°
F 18· # §<5r¤bw·£¤¤b· @5¥;¤<ï1@mtm¤<ï>wtY«2¤¤qï ,,‘2UIgemeina Ssmr,mm=g>,«mmgl, mm
[Itïwïf g m ©[¤¤CD¤¤· Slgïüë PB? Qïïüïmï 20 ä$T· beQ ä§erban5cQ_füx üyxcfybiupcy u_ub ¤g1:=
Jätqgz * ,,.Qa1qB11ïg=21It011gex %p;[fQbIa§t",4cï]c1)eujt mcmbtc '§5§c]c11uytQg1qc1gc. Qrjcbeurt my
m àgumbuxg mocbcntlrcf) bucmmf. 2BmQ mal xuucfycnthdp m ièmpgxg. ’l3re1Q
per Quurtui 2 ämarf 40 2Bï. vicïtcïjübrficü 1 Wêarf.
E g?’ ­ ,,92euc Dïïcubacber ïagcäöeituug". @r= ,,®Z0ïveïp¤ubem", Qrgau ber ïläucbbrucfev
@18 ` ïdyeiut tüglicï; mit2IuQ««uï)1ncbc1ï Gump uub Lëdmïtgicüeï, crïcbciut ïvöclyentlich
Q big uub ïscieïtu c in D enfmcb. üèmê brcimal iuïèeipgig mtb fuïtctpcr ®.uur=
I Q
. vicrteIjä`[;1;lid) 2 932. 50 *13ï. tal 1 ëïïtarf 25 5Bï.
gmä Y ,,E)Eeuev; @¤g,ia`[=E®em¤fmt", Qrgau 5ct ,,®€Iï ‘B¤ticbaïtcï", Dïgan für bic ‘JJïit=
E en ïuäiaïiffiïcbcu Qïxbeiterpaïtci ﮀuï]çb= güebcr bcQ beutïdmï °?IaBafurbcitey=
; 1anbQ. Lëïïcbeint in äcriiu lUOCf)€1lï[l(1) ëlêeïeinê, cxïcbciut lDOC[)€1lt11C[) einmal m
vngm , brcimal. €BreiQ per ®.uav;ta`[1 60 ‘l3ï. Sleipgig uub fvïtct per Quaxtaï 50 Släf.
bet 1 ,,äTEi1mbcrg=ï;ü裏yer @¤g,ia[=f®euï0fmt", èïg= ,,®er @§c11¤ïic111cI;aïtçr", Bïgau DcQ @5c1"0erf¢
Y ïcüemt m §IE1xmberg mocbeuthcb btw bcïemQ ber bcutqdpcu (85¤fb= 11. @1lbeï:=
· mal. ‘l$ïciQ per Duartaï 1 2)%.50 arbeiter unb vcrmcmbtcu Qäemeïfe, çr=
LCITET1 ,,@3übb¢gxtïcf)e 䧤IfQgeit1mg", 2ï]cf)€mf 1v@>= ïä)ei11tmöcI)eut[i·‘hgmcimaï m üäforgbexm
cbcnthcb ïecbeämal in ëmttgaït. ‘.BmQ uub fuïtct per ¤1lGBïCl['l Slïarf.
(Be, `*° gw üuüïïüè 1 äU`ëàB1%‘43T· D D g ,,?®(£r ï%ï[cfIer”á Srgcsgu gin Te ’C»cI;uI{p&acf)çr,
,,ï)üringer meic me e", 1 ïguït 9 .~!,€111lï`) an Q. bx? ciu llïülltlflu) em=
mf)’·" arbeiteubcn äꤑ[feQ in ïïgiixixxgcxx. _ @r= mal in (ëiotba. äBrciQ vicrtcljiimf.30 üêf. 4
ïcbeinï bum 1, ganuar 1§576_uu lgbcn ,,®ie‘11ui¤u", Drguu ber DC1'B11lID€TCl1©€=
ëmmtag in ïlïpolba. ëI$re1Q Ul€1Iï€I1Cl©'L'= mcrfïdguïtcuF®mtïc[1[u11bQ.Läïwciutyebeu
[ich 75 äïêf. _ Gëmmmbeub i11s§an1burg. ü3rciQ ¤ieïtc`[=
,,äï$€ftfä[iïcI)e fucip ‘§refïe_’i, €1Z1C{)€1lIï' ig j_üï)1;[igb_(50 ‘$ï. _
ï®0m1u1nb.‘$xe1Q b1e1:te1;uD1#I.l?Jï.25‘Br. ,,@TjLITlb]‘[ElH”, Drgau ber beuucbcxï %uu=
««3€ïT9€ïïf", êïïcbciltf 111 9J?ü11<D€H ¤Jöd)@Hï`I. Iyaubïmcrfcr, crïd). 1TIDlI0‘£`1.?l1lC111I Qäcrliu.
gbaff ïccbêmaï. iïêrcia per ïluurtal l SR 30 ïlïf. SBBC15 L>icrtc[jüL)ïLicI) 45 ‘l3ï.ïïc1inQ.§)auQ.
~««^~««««-_" nl ,,€I$im1icï", D1;gL111_ji1ï Qic bcytïqwn gym
,,5Die %age”, °IQDl`1)CII[1[L`£tï ïuï ‘B0[1tif u. mmcute mw zur bw ülèxrglïcbcx Deê
Eitcmtur. gcmuêgcg. mm Dr. Gjuiïm Qlligcux. bcutïc{)c1r_‘2trb.=1Iax1‘utqtii§ungQ=
‘ ‘l13eiB. Qirïcbcint 1UOC[]Gllï`[1C1) chmml in Qäeïbanrbeë. QYICDCHUIllDl1L`Lï[1C[)5UC11I(l'[
. Qäcrïin. ëlëreis biertcïjübrï. 49Jï. 50 *.13f. iusläcrliu. ïlèrciê nicrtcljimri.19Jè.20€1$ï.
y
I
E