HomeZur Geschichte der Kommune von ParisPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 39.63 MB

1 "
1 ­­­ 11 M
f üêatiê wat bon gmei Gêeiten `nebtnntg im ëiibmeften fente ïnietê
5 feine Ciätbtmffeïnngêptütte inä üett; im Dften gännten bie ïéenetfcnttinbe
bet Säbentfcnen anf bie bon iïtoenn, bet ,,nie tanituIiten‘* molïte, bete
tatnene Gätabt netab. $11 biefet fenmietigen Cäitnation negann bie
Sbbmmnne inten Qamspf gegen fläetfaifleê. ,‘;"5ebet ïiag Btncnte feine
f ëcntacnt; bet €®0nnet bet äanonen mannte bie Qmmmnne bom etften
ïag inteê êBeftenenä an niê gnm ïage inteê llntetgangë, ban btanfgen
f ein miicntiget äeinb ftene, bafs biefet Qatnpf nnt mit bet äëetnicntnng
bet einen nbet anbeten üäattei enben metbe. ï®a‘à tton alïebem bie
Säommnne nocn geit fanb, fogiate, anf bie ggnïnnft geticntete äïiafgtegeni
gn tteffen nnb ficn mit bem Cëntmntf bet (êótnnbtiffe gn einet nenen
. ®‘5QCL1I1fG11D1I non ëtaiit nnb (êjefeüfcnaft gn `befaffen, ficnett int bie
? iBemnnbetnng nnb Qinettennnng eineë ïgeben, bet bie Cêitnation fomont
j atê anen bie áïïtiffibn biefet ënegietnng beë äfàtotetatiatë Begtiffen
· nat. llnb, bai; bie Rmnmnne betecntigt mat, an inte gntnnft gn gïannen,
nemeift nnê am Qïeften bie fienetnafte Qinftegnng bet nettfinenben
Waffen alïet Sëiinbet mèintenb inteê fntgen ëlïeftanbeê. ïbie alte äBe`[t
E nnb bie alte (êóefelïfcnaft etbenten in inten Gótnnbfeften, atê bie totne
Sanne bom Cätabtnanfe gn ’Batiê mente.
1 Sbaf; bet Gäeift, bet in bet iläatifet Säummnne nettfente, bie §3t=
ganifatibn bet atten Göefetïfcnaft aninten ïäêntgeïn anfafate, metften bie
Q Uiacntmiicntet bet ftangöfifcnen Qäontgevifie gat `natb an ben €Bt0tIama=
tinnen, bie anès bem Gëtabtnanfe netïmtgingen. ehn 19. 9;(ptiI etïiefa
1­ bie Qvmmnne einen Qïnftnf an baê ftangöfifcne Qàoït, mbtin eë niefsz
F ,,iDie bntcn bie Qgnitiatine beê ëlëbtteê am 18. êlïiatg begbnnene
®€111€11Iï>€1I€DDIll1Z1D1l etöffnet eine nene Meta pufitibet, anf
äïàiffenfcnaft Betnnenbet Cêgïpetimentatpbtitit. (Zie ift
baê Cênbe bet aïten ëïtegietnngêg nnb §`Cittnenme1t, beê C50Ibaten=
tnnmê, beê êäeamtentnnmä, bet Qinänentnng, beê $Bötfen=
fpietê, bet Slïintwpote nnb ilêtibiïegien, mennen baê ‘Bt¤"[etatiat
feine Cäfïanetei, baê Qêatettanb fein llngïiitf nnb ïëetbetnen gngn= . f
a fcnteiben nat".
Ii ïbie ïfèteffe bet %D1D3QGD1fi€ mntbe non einet Qitt ääeitëtang ne=
faüen. ëtnïg natte bie àèatifet Qitbeitettegietnng eë Cl1Iëg€ff3ïDCf)ClI, baf;
g inte $B0`[itif anf êlïëiffenfcnaft netnne, iin Qáegenfan gn bet ‘l51nt=
; nnb Cëifenputitiï beê á§ettn iï,niet§». 5Die ëëmntgemiäpteffe anet fvnnte e
ä nnb bntfte fiä; anf feine Qiêfnffion iinet biefe §X£§iffe1ifcnaftQ=ïB0`[itif cin=
12 Iaffen, benn bie Sënmmnne fptacn fiin ja biteft gegen btei bet a'f[et= j
neiïigften áneitigtnümet bet äänntgeoifie anê, gegen baê äëötfenfpiet,
gegen bie ätnëbentnng nnb gegen baê ftenenbe .S§eet. ,,ëRann" ­-­
,,%Dienftant" - ,,áDi¤tb" - ,,§Btanb" -­ ,,@5ema`{ttnötigteit" ­·-
j ,,ëX%ei`betgemeinfcnaft" - ,,t¤net @Dml1IlI11§mLl§” ­- ,,§Böbe1nettfenaft“ - t
4 baê maten bie ëcntagmotte, mit mennen bie êäuntgebiêpteffe bie Qnm; 1
mnne iibetfcniittete. Qim neïbenmütnigften im ëlêetnicnten bet älêatifet f
"ünftiintet" maten bie tteinen bentfcnen 2Bni`tiftet= nnb 2(mtêbïättenen. 1
(Sin gnöbigeê ëêtingetn bet ,,b¤n Gáott gefetgten" Qbtigfeit mat ja aan 1
fänbn bie ,,ëBetnicntnng" bet Qmmmnne mettn. äïsenn bie %3atifet g
K Qïtneitet anf bie ilïnettennnng bet ëlïëiffenfcnaft in bet Eageêpteff e