HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 92

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 13.05 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

.·‘ I
I I ·
I I I
I III `
· I SG
I
I STAAT A,.
IL, I _......_
I I II · 1 d k·m011 Vëm R0c1manI
I I , _ , • ­ Am45r1ka‘mSC11 g' 21 ‘
II I ST AA1 Vêlll de llltwêïkmg Vàll dc Exxgelgghg ggI;1·O]çl;gIf0Olw1c11 k&l10HS 911 het ‘ 14 1 (1000 yards)
I” I . . . . 00 ends) om 9 0 `
I I en hunne pr0_]ect1ele11, met de u1twe1·k111g op 183 200 Yä1'dS)> 457 BI (5 Y
• ...,_I W . . , · .· »- ­ ­ ~ __ ­, ­ .­ . I . `
I I ""` ‘ """""" """`I II """"ä`"à`·" vo., II11 cl (1000 y=¤‘IISI·
`.¢ I . . " I 11 ·
I Gcschut. I Pr0IccI1cI. I '0ox· 485 el (200’yaI·ds). VII"' IM III (500 III SI I
I; .-’*""‘""""_?""
I I I L‘I‘II“g BG- I Leven- Wggägt
. ‘ __ I ‘ ­­ k' g I '{;g~e<,1'llIx
1 Lading 36* I;€V€n-­· I Ladlng rêkïnde Leven- GI`). rekende I ulin
· I _ _ 1 e- _ I ' ¤· k ~ BH ·0. Ill IG __ 9.9.*1 I
III mr.112 nn. jg. __ °“ "°I‘°“‘I° ,1,,,.. "‘§;“§,;‘; II Im mI_ <I‘=»@ §,,IIII,,,, soo1‘¥·Vü¤I II”"f· I,I.,,,I,,_ I QIIIIIIBII
II . aa; g hju, soort van tref- k I aantal I SGO? kracht duxmelï buSkI_uId_ S¤,àIII€Id_ I omtro ­
II · CD C5 1,uS1<1~u1<l. snelheid. mom I’“SI““Id° SIIIIIIIIEIIII I I Omm I
I W §II.,,, I Ellen. EI- P°“‘I”· I
POHCIGII, PCIU. POIXCIGII. EIIGQ. PJILI P0IIdB¤‘ I EHCIL I EI POIKICHI I I I
I II I ¤ I 4:38 I 1039538 I 1723* 26*08 I 329;) I 1006000
· ‘ 0,305 el getrokken 23369 272 0,3028 34,47 353,3 1731320, 18199 28,% 3 I I R. L. Gj I I
·_I (12 men). I I Pellet I R·L-G­I I I I , · ,
EII I I E I ..7 I ,290882 I ww I W7 I IWI E I"I8°I I
III 0,254 el getrokken 18289 181 0,2520 27,22 I 385,3 1372312 17333 24,95 I 37* I I L. GN ; I
III (10 inch). IR. L. G.; R.L­G·I f I I
I I· I I I I ~ I I
I I I , I · I I , 10410
I I I 3816 I 841480 I 11822 I 14*06 I 3D8’I I 741000 I
I' 0,229 ol etrokken 12192 113 0,2266 19,50 397,2 911260 12802 16,78 ‘ I I IR. L. G- I
II (9 igeh) P L GI I I I R L G I I I I
‘ ¤ • I I I '• • gy I I I ' ‘ . I I I I I
l, I I ' ' · I
I I I ` I I
II I I ; I I » . I I, I ~·rI0
Il · I = I I . I ~ I 7320 I>I°· -·
I I I .0.. = ,38610 ‘ wel I @#18 I M6 3" I
II· 0,178 el getrokken 7112 52 0,1758 9.98 439,2 51310OI 9292 7 R ïzöë II I IR. L. G·I
I (7 inch). R. L. G. I I · · · I I I I
II I I I ‘
I en 1Ig<;1o·ï,I 0550I 14.07I QIIGJII IIIIIIIIIII IIII3
II . 0.381 ol Rndnann 19305 205 0,3782 22,68 353,8 1305909I 10981 I 19,50 I ·)°II»II ‘ | 1;.1.. G. =
gladloop (15 inch). I R. L. G. R· L· G· I I I I I
I I I I I I I I I I I
. E I . I « I II I I
I I .
I I
`
I .
I
I··~ ‘ *I°"7