HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 90

JPEG (Deze pagina), 779.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

.Y '
`
El, i Vergelükt men de pantsering van ons ontwerp met die van
i i ‘ het Millwail Shield, dan blükt dat de bekleeding achter de
I , tweede rij U-ijzers ontbreekt, maar dat daarentegen het gedeelte
{ pantsering boven de zool bestaat uit eene plaat van 7 inch.
i l Er bestaat dus geene reden de hier voorgestelde pantsering
T li zwakker aan te nemen, dan die bü de Millwall Shield met
i l de 6 inch plaat. Nu zän bä dat gedeelte, bü het vuren met
i het 9 inch kanon, de 2 tusschenvoeringplatcn nagenoeg onbe-
t schadigd gebleven. zoodat het tegen het 9 inch kanon bestand
l is geweest, en daar het niet te verwachten is, dat een kanon
van 0,2286 el, wegende ruim 12,000 pond, tegenover eene
‘· ë landbatterij of bü belegeringen zal worden aangewend, zoo
J Q zal bü forten of vestingen eene zwakkere pantsering vol-
, doende zün.
[gl Het 7 inch kanon, wegende ruim 7000 pond, heeft bü het
_ vuren op de war-ofytce kazemat de voeringplaat slechts eens
li l doorboord (37ste schot) bü de 6 inch plaat'; achterbekleeding
§ · van ééne rü U­üzers, twee een inch platen en concrete, nadat
E dit gedeelte der plaat door twee schoten (het 15de en 26ste)
i ; reeds zeer verzwakt was.
J · Eene pantsering voor landforten zal dus weinig sterker be-
_,l hoeven te zün dan dit gedeelte van de war-office kazemat, te
Wi; meer omdat bü de belegeringen wel geen zwaarder geschut zal
te wachten zijn dan een getrokken vuurmond, in gewigt over-
eenkomende met den vroegeren 24ponder, en dat dus niet, zoo
tig als het 7 inch kanon, 1·uim 7000 pond weegt.
Een pantsering dus bestand tegen het 7 inch kanon, zal bü 4
forten eene zeer sterke pantsering zijn en den väand die ligter ,
F, geschut aanvoert groote moeiielükheden in den weg liggen. ·
Men beschouwe dus de onkosten der hier voorgestelde pant- Y
sering noch als een minimum noch als een maximum, maar als
eene gemiddelde waarde. Voor kustbatterijen in sommige ge-
in vallen meerdere sterkte, dus verhooging van prüsg voor land- `
batterüon verlaging van prüs, door mindere sterkte, geheel
afhangende van het kaliber, dat als belegeringsgescliut door
de naburige nation is aangenomen en van den afstand waarop
il dat geschut kan worden in batterij gesteld.
Ji Bii hot pantseren van flankbatterijen, waar kleiner veld enii

iig n .. , te M e--